Σχέδια Βελτίωσης 2023

Σχέδια Βελτίωσης 2023

Η πρόσκληση αφορά τη Δράση 4.1.5: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Οι αιτήσεις ξεκίνησαν σήμερα 15/3/2023 και θα διαρκέσουν έως τις 16/5/2023. 

Επιλεξιμότητα δικαιούχων:

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις:

1. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει:

1.1. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους και να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

1.2. Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.

1.3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

1.4. Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο.

2. Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, πρέπει:

2.1. Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022.

2.2. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα, να είναι δικαστικά φερέγγυα.

2.3. Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2033. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

2.4. Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες διαμορφώνονται ως εξής:

1. Επενδύσεις σε ΑΠΕ

2. Σταβλικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών και αμελκτικές μηχανές

3. Εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, όπως αμελκτικά συγκροτήματα, ταινίες μεταφοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών, συγκροτήματα παραγωγής ζωοτροφών, συγκροτήματα θέρμανσης και δροσισμού, ταΐστρες, ποτίστρες, αποτεφρωτήρες κ.ά.

4. Θερμοκήπια, δικτυοκήπια, εγκαταστάσεις φυτικής παραγωγής τύπου τολ και εξοπλισμός τους

5. Εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε θερμοκήπια όπως εξοπλισμός θέρμανσης, εργαστηριακός εξοπλισμός ιστοκαλλιέργειας κ.ά.

6. Εξοπλισμός φυτικής παραγωγής όπως ξηραντήρια, συγκροτήματα διαλογής, θάλαμοι ψύξης, συγκροτήματα συσκευασίας, ψεκαστικά μηχανήματα, μηχανήματα καταπολέμησης ζιζανίων, σύνθετα μηχανήματα δόνησης με σύστημα περισυλλογής των καρπών κ.ά.

7. Επενδύσεις που αφορούν στην προετοιμασία για πρώτη πώληση (κτίρια και εξοπλισμός)

8. Εγκατάσταση νέων φυτειών

9. Επενδύσεις που αφορούν σε αποθηκευτικούς χώρους (κτίρια και μηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργίας τους) προϊόντων της εκμετάλλευσης

10. Αγορά αγροτεμαχίου όμορου προς ιδιόκτητο αγροτεμάχιο

11. Συστήματα πλοήγησης (GPS)

12. Συστήματα ελεγχόμενης μετακίνησης στον αγρό (tramlining)

13. Σπαρτικές μηχανές για απευθείας σπορά (εφαρμογή στην μέθοδο της ακαλλιέργειας)

 

Μοριοδοτούμενα κριτήρια:

1) Χαρακτηριστικά εκμετάλλευσης

2) Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης

3) Τυπική Απόδοση εκμετάλλευσης:

4) Δυναμική υποψηφίου:

α) Νέος Αγρότης του 2018 ή 2021: 8 μόρια

β) Επιλαχόντας Νέος Αγρότης: 8 μόρια

γ) Φυσικά πρόσωπα με εμπειρία άνω των 5 ετών και έως 50 ετών: 8 μόρια

5) Δυνατότητα υλοποίησης: 

α) Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Αποδίδονται 2,8 μόρια εφόσον η ικανότητα κάλυψης του αιτούμενου προϋπολογισμού με ίδια κεφάλαια υπερβαίνει το 20% και έως 7 μόρια (αναλογικά) εφόσον υπερβαίνει 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού: 

β) Φορολογική και ασφαλιστικές ενημερότητες (για είσπραξη χρημάτων) χωρίς παρακρατούμενες οφειλές: 4,2 μόρια

γ) Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης: 1,4 μόρια

δ) Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων και φόρων: 1,4

7) Συμμετοχή σε σχήματα:

8) Καινοτομία:

9) Τύπος Επένδυσης:

    1. Επενδύσεις σε ΑΠΕ, 2. Σταβλικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ζωικής παραγωγής, σιλό αποθήκευσης ζωοτροφών και αμελκτικές μηχανές, 3. Θερμοκήπια, δικτυοκήπια, εγκαταστάσεις φυτικής παραγωγής τύπου τολ και εξοπλισμός τους,
    2. Επενδύσεις που αφορούν σε αποθηκευτικούς χώρους (κτίρια και ηχανολογικός εξοπλισμός λειτουργίας τους) προϊόντων της εκμετάλλευσης
    3. Αγορά αγροτεμαχίου όμορου προς ιδιόκτητο αγροτεμάχιο

Εφόσον αθροιστικά οι επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις ανωτέρω επενδύσεις υπερβαίνουν το 10% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου η επένδυση λαμβάνει 1,2 μόρια και αναλογικά ανεβαίνει έως τα 12 μόρια εφόσον το άθροισμα υπερβαίνει το 60% του εγκεκριμένου κόστους. 

10) Περιφερειακές επιλογές

11) Επένδυση σε περιοχές που έχουν κριθεί πυρόπληκτες

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ, ο μέγιστος προϋπολογισμός μιας επένδυσης θα μπορεί να ανέλθει έως τα 150.000 ευρώ. Η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη για γεωργικό ελκυστήρα θα είναι 125.000 ευρώ, ενώ το μπάτζετ για μηχανολογικό εξοπλισμό και νέες φυτείες δέντρων δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 160.000 ευρώ.