Διαχείριση Ποιότητας

cropped fav ivon 32x32 1

Διαχείριση Ποιότητας

Από τα απλά στα πιο εξειδικευμένα συστήματα ποιότητας που οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν για να ανταποκριθούν στις εθνικές και διεθνείς ανάγκες της αγοράς. Η απαραίτητη διαπίστευση και η οργανωσιακή αποτελεσματικότητα: θεμέλιος λίθος για την υγιή ανάπτυξη.

Από τη βιομηχανία μέχρι και την παροχή υπηρεσιών, οι νέες συνθήκες της αγοράς επιτάσσουν συμμόρφωση με συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Η απαραίτητη διαπίστευση και η οργανωσιακή αποτελεσματικότητα αποτελεί θεμέλιο λίθο της υγιούς ανάπτυξης κάθε επιχείρησης.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο με κύριο στόχο
τη συνεχή βελτίωση ενός οργανισμού στον ιδιωτικό ή/και δημόσιο τομέα. Η πιστοποίηση
προορίζεται για επιχειρήσεις ή εταιρείες ανεξάρτητα από το μέγεθος και τις
δραστηριότητες τους. Η εφαρμογή του προτύπου γίνεται από επιχειρήσεις που επιθυμούν
να διασφαλίσουν την μέγιστη ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχουν, καθώς
ακολουθούν τυποποιημένες διαδικασίες με βάση τις νομοθετικές διατάξεις. Κατά συνέπεια
ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και προμηθευτών, καθώς επίσης αυξάνουν την
εμπιστοσύνη τους για μακροχρόνια συνεργασία.

Το ISO 14001 αποτελεί ένα διεθνές Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και μπορεί να
εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις. Ένας οργανισμός μέσω της πιστοποίησης επιτυγχάνει
να είναι σε θέση να διαχειριστεί περιβαλλοντικά θέματα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει
την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, συμβάλει στη μείωση αποβλήτων, ενώ
παράλληλα ενισχύει την αειφόρο ανάπτυξη αποκτώντας παράλληλα ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στην αγορά.

Το ISO 27001 αποτελεί ένα αναγνωρισμένο διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας
Πληροφοριών το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε είδος επιχείρησης. Η πιστοποίηση μπορεί να
εξασφαλίσει ασφάλεια από τυχόν απειλές που θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των
δεδομένων της επιχείρησης (ηλεκτρονικές πληροφορίες, οικονομικά στοιχεία,
τεχνογνωσία).

Το ISO 37001 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης κατά της διαφθοράς με κύριο
στόχο να βοηθήσει έναν οργανισμό να εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα κατά της
δωροδοκίας ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση του οργανισμού. Μέσω της πιστοποίησης,
παρέχεται ένα σύστημα οργάνωσης για την ανίχνευση περιπτώσεων δωροδοκίας, καθώς
και ένα σύστημα διαχείρισης για την αντιμετώπιση τους.

Το πρότυπο ISO 45001 είναι ένα διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην
εργασία το οποίο αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της επαγγελματικής επικινδυνότητας
αναφορικά με την ασφάλεια των εργαζομένων ενός Οργανισμού. Το πρότυπο 45001
περιλαμβάνει  καθορισμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με την αναγνώριση, αξιολόγηση
και διαχείριση των κινδύνων ενός Συστήματος Διαχείρισης ασφάλειας και υγείας.

Το Πρότυπο ISO 50001 είναι ένα διεθνές πρότυπο Ενεργειακής διαχείρισης το οποίο 
αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης ενός Οργανισμού,
συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακή χρήσης και ενεργειακής
κατανάλωσης . Περιλαμβάνει καθορισμένες απατήσεις σχετικά με την ενεργειακή
διαχείριση ενός Οργανισμού.

Συμπληρώστε την φόρμα

και σύντομα ένας υπεύθυνος θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να διερευνήσετε μαζί τις ανάγκες και τις ευκαιρίες της επιχείρησής σας.