Αναμένεται νέα ενίσχυση για τους αιγοπροβατοτρόφους

Αναμένεται νέα ενίσχυση για τους αιγοπροβατοτρόφους

Ποσό ύψους 13,42 ανά πρόβατο για την κάλυψη του κόστους κτηνιατρικών υπηρεσιών όπως είναι ο εµβολιασµός και η χρήση αντιπαρασιτικών, προβλέπει το νέο Μέτρο που σχεδιάζεται στα πλαίσια της ΚΑΠ µε τίτλο «Μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην αιγοπροβατοτροφία».

Πρόκειται για ένα καινούργιο πρόγραµµα ύψους 10 εκατ. ευρώ το οποίο θα προκηρυχθεί πρώτη φορά στα πλαίσια του ΠΑΑ και θα αφορά όλους του αιγοπροβατοτρόφους της χώρας. Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο, το µέσο κόστος των δεσµεύσεων για τους ετήσιους εµβολιασµούς και χρήση αντιπαρασιτικών εκτιµήθηκε βάσει έρευνας αγοράς στις εταιρείες παραγωγής και εµπορίας κτηνιατρικών φαρµάκων (τιµές σκευασµάτων) ανά είδος και µέγεθος ζώου για τις κυριότερες ασθένειες που δύναται να αντιµετωπιστούν.

Το ποσό ετήσιας αποζηµίωσης για τον εµβολιασµό των ζώων και την χρήση παρασιτοκτόνων εκτιµήθηκε σε 13,42 ευρώ/κεφαλή (134 ευρώ/ΜΖΚ, 1 ΜΖΚ=10 κεφαλές).

Η ενίσχυση για τις εν λόγω υγειονοµικές δεσµεύσεις θα πιστοποιείται και θα καταβάλλεται βάσει του πραγµατικού κόστους προµήθειας των εµβολίων/παρασιτοκτόνων και εφαρµογής αυτών.

Επιπλέον της ενίσχυσης που αφορά στο σύνολο των πρόσθετων δαπανών για την εφαρµογή των εµβολιασµών και της παρασιτοκτονίας καλύπτεται και το κόστος συναλλαγής έως αξίας 10% του συνόλου της ετήσιας ενίσχυσης που καταβλήθηκε για τον εµβολιασµό, για την κάλυψη των δαπανών παροχής τεχνικών συµβουλών για τη σωστή υλοποίηση των αναλαµβανόµενων δεσµεύσεων και τη σχετική σύνταξη της αίτησης ενίσχυσης, συµπεριλαµβανόµενου του σχεδίου δράσης το περιεχόµενο του οποίου θα προσδιορισθεί στην σχετική πρόσκληση. Η πρόσκληση αναµένεται το 2024.

Έως 18.000 ευρώ ενίσχυση για τα νέα αντιχαλαζικά

Με περιορισµό στη µέγιστη στήριξη τα 18.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο σχεδιάζεται το νέο πρόγραµµα επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις για προστασία από παγετούς, χαλάζι και ισχυρούς ανέµους. Πρόκειται ουσιαστικά για τον διάδοχο του µέτρου ενεργητικής προστασίας (Μέτρο 5.1) το οποίο θα επιδοτεί όλα τα έξοδα σε ύψος 80% για τα φυσικά πρόσωπα και πλήρως (100%) για τα συλλογικά σχήµατα. Μάλιστα, για τις συλλογικές επενδύσεις προβλέπεται µέγιστη στήριξη ύψους 600.000 ευρώ (ήταν 1 εκατ. ευρώ). Ως συλλογικές επενδύσεις θα ορίζονται οι επενδύσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται από συλλογικό σχήµα

γεωργών και ωφελεί το σύνολο ή ένα ποσοστό άνω του 50% των µελών του συλλογικού σχήµατος, µε στόχο τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας αλλά και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υλοποιούµενων επενδύσεων (πχ. ανεµοµείκτες), αναφέρει το στρατηγικό σχέδιο.

Αναλυτικότερα, σχετικά µε το νέο αυτό πρόγραµµα, η ΚΑΠ αναφέρει πως η ενίσχυση θα χορηγείται απευθείας στο δικαιούχο γεωργό ή σε οµάδα ή οργάνωση παραγωγών της οποίας είναι µέλος ή σε περίπτωση που δικαιούχος είναι δηµόσιος φορέας στο φορέα υλοποίησης των µέτρων πρόληψης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι δαπάνες, που αφορούν στο κόστος προληπτικών δράσεων:

  • Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστηµάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών, όπως πάσσαλοι υποστύλωσης, συρµατόσχοινα, αντιχαλαζικά δίχτυα, άγκυρες κ.λπ., που αφορούν σε ιδιωτικές επενδύσεις χαλαζικής πρόληψης,
  • Αγορά υλικών και εγκατάσταση συστηµάτων προστασίας αγροτικών καλλιεργειών, από παγετό όπως ανεµοµείκτες, συστήµατα τεχνικής βροχής, κάθετες τουρµπίνες, κ.λπ.,
  • Αγορά υλικών και εγκατάσταση ανεµοφρακτών.

Η ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων καθώς επίσης και των Συλλογικών Σχηµάτων Γεωργών ανέρχεται στο 80% των επιλέξιµων δαπανών, ενώ η ένταση ενίσχυσης για συλλογικές επενδύσεις ανέρχεται στο 100% των επιλέξιµων δαπανών.