7η Τροποποίηση της Δράσης “Ε-λιανικό – Ά κύκλος”

7η Τροποποίηση της Δράσης “Ε-λιανικό – Ά κύκλος”

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια στις 18-5-2022 η απόφαση που αφορά στην 7η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» – A’ ΚΥΚΛΟΣ του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την τροποποίηση το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της δεκαοκτάμηνης διάρκειας του έργου αντί της δωδεκάμενης διάρκειας που ίσχυε.

Στο κεφάλαιο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ, η παράγραφος:
«Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης».
Διαμορφώνεται ως εξής:
«Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης».
Στο κεφάλαιο ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ η παράγραφος:
«Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της δωδεκάμηνης διάρκειας του έργου».
Διαμορφώνεται ως εξής:
«Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί τοαργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της δεκαοκτάμηνης διάρκειας του έργου».