10η Τροποποίηση της Πρόσκλησης “Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών»

10η Τροποποίηση της Πρόσκλησης “Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών»

1. Στο κεφάλαιο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ το κάτωθι εδάφιο:
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

τροποποιείται ως εξής:
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριαντατρείς (33) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

2. Στο κεφάλαιο ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ στο σημείο Α) Προκαταβολή (δυνητική) το κάτωθι εδάφιο:
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6.2 «Προϋπολογισμός Έργων – Διάρκεια Υλοποίησης» και ειδικότερα στην υποενότητα «Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου» της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

τροποποιείται ως εξής:
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6.2 «Προϋπολογισμός Έργων – Διάρκεια Υλοποίησης» και ειδικότερα στην υποενότητα «Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου» της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που έχουν υλοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τριαντατρείς (33) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.