1η τροποποίηση στο πρόγραμμα Ενίσχυσης επιχειρήσεων παροχής λογιστικών υπηρεσιών

1η τροποποίηση στο πρόγραμμα Ενίσχυσης επιχειρήσεων παροχής λογιστικών υπηρεσιών

Αποφασίστηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στην με Α.Π. 1198/03.03.2022 Πρόσκληση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».
Ειδικότερα, η παράγραφος του σημείου 8 της Απόφασης:
«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 18/4/22 και ώρα 15:00.»
αντικαθίσταται, ως εξής:

“Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 13/5/2022 και ώρα 15:00”