1η τροποποίηση στο πρόγραμμα Ενίσχυσης επιχειρήσεων παροχής λογιστικών υπηρεσιών

1η τροποποίηση στο πρόγραμμα Ενίσχυσης επιχειρήσεων παροχής λογιστικών υπηρεσιών

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Αποφασίστηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στην με Α.Π. 1198/03.03.2022 Πρόσκληση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».
Ειδικότερα, η παράγραφος του σημείου 8 της Απόφασης:
«Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 18/4/22 και ώρα 15:00.»
αντικαθίσταται, ως εξής:

“Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η Τετάρτη 9/3/2022 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 13/5/2022 και ώρα 15:00”

EnglishGreek
info@atwa.gr