1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης έργων στη Δράση “e-λιανικό” – Νέες εντάξεις στις Περιφέρειες Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης έργων στη Δράση “e-λιανικό” – Νέες εντάξεις στις Περιφέρειες Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας.

Υπογράφηκε η Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 σχετικά με την ένταξη επιπλέον:

  • επτακοσίων τριάντα εννέα (739) πράξεων της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.480.547,20 ευρώ,
  • διακοσίων ογδόντα πέντε (285) πράξεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με συνολική δημοσία δαπάνη 1.339.750,82 ευρώ.
  • πεντακοσίων ενενήντα πέντε (595) πράξεων για την περιφέρεια της Θεσσαλίας με συνολική δημόσια δαπάνη 2.776.325,62 ευρώ .

Ο ΕΦΕΠΑΕ και ο αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή του Μονάδα  (ΑΕΔΕΠ) θα ενημερώσουν τους ενταγμένους Δικαιούχους με ηλεκτρονικό τρόπο αποστέλλοντας τους σχετική ενημερωτική επιστολή.