«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»: Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»: Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

Επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξέταση διενεργήθηκε αυτοματοποιημένα μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) του Προγράμματος. Οι προσωρινές κατατάξεις έχουν αναρτηθεί σε πίνακες, όπως και οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν (αναλυτικά στο παρόν κείμενο).

Επικύρωση προϋπολογισμού

Παράλληλα, εγκρίθηκε η ανακατανομή του προϋπολογισμού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6.1 «Προϋπολογισμός Προγράμματος» της Πρόσκλησης, ο οποίος επιμερίζεται σε κατηγορίες εκ νέου ως εξής:

Κατηγορία 1

Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 10,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 82.579.166,46 ευρώ.

Κατηγορία 2

Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 10,01 έως 25,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 40.000.000 ευρώ.

Κατηγορία 3

Για Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 25,01 έως 40,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 30.000.000 ευρώ.

Κατηγορία 3

Επιχειρήσεις που κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 40,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των 27.420.833,54 ευρώ.

Την έγκριση της βαθμολογικής κατάταξης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, που εγκρίνονται και δύναται να χρηματοδοτηθούν βάσει κατάταξης, στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.

Απόρριψη Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Δημοσιεύθηκε και  η απόφαση απόρριψης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.

Υποβολή Ενστάσεων

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης απορρίπτονται ή δεν τυγχάνουν χρηματοδότησης με την παρούσα, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων του Προγράμματος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της Απόφασης Έκδοσης Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 «Ενστάσεις» της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Φορέας Υλοποίησης θα ενημερώσει ηλεκτρονικά, ξεχωριστά τον κάθε υποψήφιο, για την έκδοση της Απόφασης Έκδοσης Αποτελεσμάτων. Στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων του Προγράμματος αναγράφονται αναλυτικά στην κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης τα δεδομένα υπολογισμού της βαθμολογίας ή οι λόγοι απόρριψης κατά περίπτωση.