Υποχρεωτική η έκδοση απολογισμών ESG για τις επιχειρήσεις

Υποχρεωτική η έκδοση απολογισμών ESG για τις επιχειρήσεις

Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας, της οποίας το βασικό σχέδιο ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2021, εισάγει λεπτομερέστερες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και μεριμνά, ώστε οι επιχειρήσεις να υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με ζητήματα βιωσιμότητας (ESG), όπως τα θέματα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας (E – environment), τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εργασιακές πρακτικές που εφαρμόζουν (S – Social) και τo μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης που έχουν υιοθετήσει (G – Governance).

Η Οδηγία αποσκοπεί στην αύξηση της ποιότητας της πληροφορίας που δημοσιεύεται από εταιρίες, καθώς και της διαφάνειας των εν λόγω πληροφοριών για θέματα βιωσιμότητας και, ως εκ τούτου, στη στήριξη της μετάβασης σε μία βιώσιμη οικονομία, στον απόηχο της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Επιχειρήσεις που υποχρεούνται να δημοσιεύουν δεδομένα ESG:

Οι απαιτήσεις αφορούν όλες τις μεγάλες εταιρείες (εισηγμένες και μη εισηγμένες εταιρείες της ΕΕ) οι οποίες πληρούν τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω κριτήρια:

 • Περισσότερους από 250 εργαζόμενους
 • Καθαρό κύκλο εργασιών άνω των € 40 εκατ.
 • Πάνω από € 20 εκατ. ετήσιο συνολικό ισολογισμό.

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν επίσης και τις εταιρείες εκτός ΕΕ οι οποίες πραγματοποιούν καθαρό κύκλο εργασιών 150 εκατ. ευρώ στην ΕΕ και έχουν τουλάχιστον μία θυγατρική ή υποκατάστημα στην ΕΕ.

Τέλος, η οδηγία θα αφορά και τις εισηγμένες ΜΜΕ όπου όμως αναμένεται να υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης για τις ΜΜΕ δίνοντας μία μεταβατική περίοδο προσαρμογής έως το 2028.

Σημαντική νέα υποχρέωση για τις εταιρείες: Η υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας θα πρέπει να πιστοποιείται από διαπιστευμένο ανεξάρτητο ελεγκτή όπως επίσης και οι εκθέσεις των μη ευρωπαϊκών εταιρειών θα πρέπει να πιστοποιούνται, είτε από Ευρωπαίο ελεγκτή είτε από ελεγκτή εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα.

Από πότε ισχύει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις

Η εφαρμογή του κανονισμού αναμένεται να γίνει σε τρία στάδια:

 • την 1η Ιανουαρίου 2024 θα ισχύει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις που υπάγονται ήδη στην οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (NFRD του 2014)
 • την 1η Ιανουαρίου 2025 θα ξεκινήσει η υποχρέωση για τις μεγάλες επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σήμερα στην οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών
 • την 1η Ιανουαρίου 2026 για τις εισηγμένες MME, καθώς και για τα μικρά και μη πολύπλοκα πιστωτικά ιδρύματα και τις εξαρτημένες ασφαλιστικές εταιρείες.
Τι θα περιλαμβάνει η έκθεση ESG:

Βάσει των μέχρι τώρα οδηγιών, θα υπάρχει απαίτηση για τη δημοσίευση σε ετήσια βάση, μίας Έκθεσης / ενός Απολογισμού ο οποίος θα περιλαμβάνει:

 • Ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία (KPIs) για θέματα που είναι σημαντικά για την εταιρεία και τα οποία αφορούν, τουλάχιστον, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τη διαφορετικότητα στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δωροδοκία.
 • Τα ουσιαστικά θέματα βιωσιμότητας που έχει αναγνωρίσει η εταιρεία και τα οποία βασίζονται στην αρχή της διπλής ουσιαστικότητας:
  • Ποιοι κίνδυνοι και ευκαιρίες βιωσιμότητας μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της εταιρίας (π.χ. ελλείψεις πρώτων υλών ή διακοπές στην παραγωγή λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, αλλά και κινδύνους, όπως είναι ενδεχόμενο πλήγμα που μπορεί να προκληθεί στη φήμη της εταιρίας), και
  • Ποιο είναι το εύρος της επίδρασης (θετική ή αρνητική) που έχει η εταιρία στους ανθρώπους και το περιβάλλον (όπως είναι η απώλεια βιοποικιλότητας ή οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αλυσίδα αξίας).
 • Πληροφορίες σχετικά με τους μακροπρόθεσμους στόχους βιωσιμότητας της εταιρίας και την πρόοδο που σημειώνει σε ετήσια βάση σε σχέση με τους στόχους αυτούς.