ΥΠΟΜΕΤΡΟ 3.1- «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 3.1- «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Επιλέξιμη επικράτεια: Ολόκληρη η ελληνική επικράτεια
Προϋπολογισμός: 20.000.000€
Ύψος ενίσχυσης: το ανώτατο ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 2.000€ ανά εκμετάλλευση
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από 9/11/2020 έως 18/12/2020 (ώρα 13:00)

Στόχος:
Το Υπομέτρο 3.1 αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
γεωργικών προϊόντων με την αξιοποίηση των συστημάτων ποιότητας και ειδικότερα:
1. Στην υποστήριξη της αύξησης της αξίας του γεωργικού προϊόντος στις αγροτικές
περιοχές, μέσω της πιστοποίησης βάσει αναγνωρίσιμων από τον καταναλωτή
προτύπων.
2. Στη δημιουργία συνθηκών για την διασφάλιση υψηλών επιδόσεων ποιότητας για
τα προϊόντα με έμφαση στο συνδυασμό με εμπορεύσιμη ποσότητα.
3. Στην καλύτερη πρόσβαση των παραγωγών στην αγορά με την αύξηση της
αξιοπιστίας των ομάδων των παραγωγών ως σταθερών προμηθευτών
πιστοποιημένου ποιοτικού προϊόντος με αποδεικνυόμενα επιθυμητά
χαρακτηριστικά.

Κριτήρια επιλεξιμότητας:
Στα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκτός από την προϋπόθεσης της συμμετοχής στο σύστημα
ποιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν και τα παρακάτω:
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του υπομέτρου πρέπει να είναι ενεργοί γεωργοί ή ομάδες γεωργών.
• η συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας πρέπει να είναι «νέα», δηλαδή να έχει ξεκινήσει εντός πέντε ετών από την αίτηση στήριξης. Στην περίπτωση αρχικής συμμετοχής του δικαιούχου πριν από την αίτηση για στήριξη, η μέγιστη πενταετής διάρκεια μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που έχουν παρέλθει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη στήριξη.

Όροι επιλεξιμότητας:
• Προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ή προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης
• Προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ
• Προϊόντα με ένδειξη «προϊόν ορεινής παραγωγής»
• Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 2-1/2-2
• Βαμβάκι με σήμανση ECOLABEL σύμφωνα με τον Καν. No 66/2010
• Βιολογικά προϊόντα που πληρούν τους όρους του Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά
• Κρέας πουλερικών και τα αυγά ορνίθων, βάσει των Καν. (ΕΚ) 543/2008και Καν. (ΕΚ)589/2008
• Βόειο κρέας σύμφωνα με την Υ.Α. 290788/15.04.08 (ΦΕΚ 712/Β΄/23.04.08)
• Προϊόντα παραχθέντα σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 3
• Προϊόντα παραχθέντα σύμφωνα με το πρότυπο AGRO 7

Επιλέξιμες δαπάνες:
Πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

Ποσά και ποσοστά στήριξης:
• Το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται έως 3.000 € ετησίως ανά γεωργική εκμετάλλευση για μέγιστη διάρκεια 5 ετών και προκύπτει από τις επιμέρους δυνητικές πάγιες δαπάνες κάθε συστήματος ποιότητας, βάσει παραστατικών.
• Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών της αίτησης στήριξης.

form picture

Συμπληρώστε τη φόρμα

και σύντομα ένας υπεύθυνος θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να διερευνήσετε μαζί τις ανάγκες και τις ευκαιρίες της επιχείρησής σας.