Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Υπεβλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Ολοκληρώθηκε η επίσημη υποβολή του συνόλου των νέων τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν τα παρακάτω Προγράμματα:

 • Ανταγωνιστικότητα (π/υ 3.885,09 εκατ. ευρώ)
 • Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή (π/υ 4.161,59 εκατ. ευρώ)
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός (π/υ 943,00 εκατ. Ευρώ)
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (π/υ 3.606,85 εκατ. ευρώ)
 • Μεταφορές (π/υ 2.224,09 εκατ. ευρώ)
 • Πολιτική Προστασία (π/υ 713,76 εκατ. ευρώ)
 • Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (π/υ 1.629,19 εκατ. ευρώ)
 • Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (π/υ 519,64 εκατ. ευρώ)

Ειδικότερα, οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις των νέων Προγραμμάτων αποσκοπούν στο να συμβάλουν αποφασιστικά:

 • Στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μέσω της ψηφιακής και καινοτομικής αναβάθμισης κύρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις ερευνητικές υποδομές, τη Βιομηχανία 4.0, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

 • Στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ενίσχυση της απασχόληση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, την κατάρτιση και δια βίου μάθηση.

 • Στην αναβάθμιση δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και στην κάλυψη των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

 • Στην προώθηση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αντιπλημμυρική προστασία, Εξοικονόμηση – Ενεργειακή αποδοτικότητα.

 • Στη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη, εστιάζοντας στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και των κοινοτήτων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση και στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών από την εξόρυξη και την παραγωγή ενέργειας από τον λιγνίτη, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την πρόληψη της δημιουργίας νέων παραγόντων ρύπανσης.

 • Στην ανάπτυξη – αναβάθμιση των βιώσιμων αστικών μέσων μεταφοράς, την ολοκλήρωση των υποδομών του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών και τη βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών.

 • Στη δημιουργία ενός μηχανισμού πολιτικής προστασίας που εστιάζει στην πρόληψη, την ετοιμότητα ανταπόκρισης και επέμβασης με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.