Τρίτη πρόσκληση στο μέτρο "Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας"

Τρίτη πρόσκληση στο μέτρο "Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας"

Το μέτρο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από την Ελλάδα.

Το μέτρο «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» αφορά στην:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
 • Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
 • Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
 • Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
 • Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
 • Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Οι στόχοι των ανωτέρω Πράξεων θα επιτευχθούν αποκλειστικά μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων ενεργειών:
Α. Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης
Β. Μηχανολογική ή/και κτιριακή επέκταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
Γ. Εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης.
Ειδικότερα, οι διαδικασίες μεταποίησης των παραπάνω ενεργειών αφορούν στην προετοιμασία και παρουσίαση των παρουσιαζόμενων προϊόντων, που περιλαμβάνει:

 • τον τεμαχισμό σε φιλέτα,
 • τη συσκευασία,
 • την κονσερβοποίηση,
 • την κατάψυξη,
 • το κάπνισμα,
 • το αλάτισμα,
 • το μαγείρεμα,
 • τη διατήρηση σε ξίδι,
 • την αποξήρανση, ή
 • την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οιοδήποτε άλλο τρόπο.

Δικαιούχοι:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:

 • των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα,
 • που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή,
 • που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης,
 • των οποίων οι επιχειρήσεις διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης. Ενισχύσεις δεν παρέχονται σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις που οι άδειές τους έχουν εκδοθεί στο όνομα άλλης επιχείρησης, η οποία είναι και υπεύθυνη για την τήρηση των όρων τους,
 • οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10 του Καν.508/2014 και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα επιχειρηματία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου (Υπόδειγμα 6Α Υπεύθυνης Δήλωσης).

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ και αφορά ολόκληρη την επικράτεια της Ελλάδας.
Τόσο ο αιτούμενος όσο και ο εγκεκριμένος και τελικά ολοκληρωμένος και πιστοποιημένος προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ  και να μην υπερβαίνει τα 4.000.000 ευρώ.
Διάρκεια υλοποίησης: Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των Πράξεων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο – ημερομηνία εξόφλησης τελευταίου τιμολογίου δαπανών), ορίζεται η 30η Ιουνίου 2023, χωρίς δυνατότητα παράτασης.