ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Από τις 15 μέχρι τις 20 Ιανουαρίου του 2024 αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα για δανειοδοτήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το οποίο προανήγγειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ και με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος, αναμένεται να δημιουργηθεί χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 2,1 δισ. ευρώ..

Προϋπολογισμός:

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ και με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος, αναμένεται να δημιουργηθεί χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 2,1 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ είναι ταμείο χαρτοφυλακίου, στο οποίο θα λειτουργήσουν καταρχήν το Ταμείο Εγγυοδοσίας (ύψους 300 εκατ. ευρώ) και το Ταμείο Συγχρηματοδότησης (ύψους 200 εκατ. ευρώ), ενώ το ΤΕΠΙΧ ΙΙ ήταν μόνο ταμείο παροχής συγχρηματοδοτούμενων δανείων. Επίσης το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχει δάνεια με διετή επιδότηση επιτοκίου, τόσο για κεφάλαια κίνησης όσο και για επενδυτικά σχέδια.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σε ποιους απευθύνεται:

Το νέο ταμείο απευθύνεται σε υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Επιχειρηματικά δάνεια μέσω ΤΕΠΙΧ:

Επιχειρηματικά Δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικού σκοπού)

  • 25 χιλ. ευρώ έως 1,5 εκατ. ευρώ μέσω κανονισμού de minimis
  • Έως 10 εκατ. ευρώ με γενικό απαλλακτικό κανονισμό
  • Επιλέξιμες δαπάνες: Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί κατά την στιγμή έγκρισης του δανείου
  • Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται, είτε να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγράμματος κρατικής ενίσχυσης είτε ανεξάρτητα, με εγκριτική απόφαση τραπεζικού φορέα
  • Διάρκεια αποπληρωμής: 5 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες
  • Το δάνειο εκταμιεύεται εφάπαξ ή τμηματικά, εντός 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
  • Στα πλεονεκτήματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ήταν η εξασφάλιση μηδενικού επιτοκίου για το 40% της χρηματοδότησης και ευνοϊκό επιτόκιο για το υπόλοιπο 60%.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Εντός των επόμενων ημερών, θα δημοσιευτεί η Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ταμείο.