Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων: Παράταση επιλεξιμότητας δανείων

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων: Παράταση επιλεξιμότητας δανείων

Ανακοινώθηκε η επέκταση της περιόδου επιλεξιμότητας των δανείων που θα παρέχονται με την εγγυοδοσία από το «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19». Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι στις 30.06.22 από 31.12.21 που είχε αρχικά οριστεί.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του Ταμείου είναι ο μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας COVID -19 στη λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους με δάνεια κεφαλαίου κίνησης.

Προϋπολογισμός της Δράσης:

Τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των τριών κύκλων για το Ταμείο Εγγυοδοσίας ανέρχονται σε 2 δισ. ευρώ (1 δισ. ευρώ από τον Α’ κύκλο, 780 εκατ. ευρώ από τον Β’ κύκλο και 220 εκατ. ευρώ από τον Γ’ κύκλο της Δράσης). Για την επιχορήγηση της προμήθειας εγγύησης, διατηρείται η χρηματοδοτική συνεισφορά πόρων ύψους έως 250.000.000 ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα δάνεια θα χορηγηθούν προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, το αργότερο μέχρι 30/06/2022 και αναμένεται στον Β’ κύκλο να προσεγγίσουν τα 2,5 δισ. ευρώ ενώ στο Γ’ Κύκλο τα 500 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο του Α’ κύκλου εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν δάνεια πάνω από 3,5 δισ. ευρώ. Το συνολικό ύψος των δανείων και των τριών κύκλων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις θα ξεπεράσει τα 6,5 δισ. ευρώ.

Για τον Α & Β κύκλο της Δράσης οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέρος των οποίων προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Ο Γ’ κύκλος της Δράσης χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδημία COVID-19 – React EU.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις:

Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός:

  • των εξωχώριων
  • των εταιριών συμμετοχών σε άλλες εταιρίες
  • των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα
  • των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους
  • των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους
Επιλέξιμα Δάνεια:

Τα επιλέξιμα για εγγυοδοσία Δάνεια θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  1. Δάνεια που θα συναφθούν έως και την  31η Δεκεμβρίου 2021
  2. Σκοπός χορήγησης των Δανείων θα είναι το Κεφάλαιο Κίνησης
  3. Δάνεια με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος
  4. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων
  5. Απαγορεύεται η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και η χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων