Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την “Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων”

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων για την “Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων”

Ωφελούμενοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της Δράσης  30 Ιουλίου 2021 απορρίπτεται, έχουν τη δυνατότητα μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν επόμενη αίτηση χρηματοδότησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση.