«Στήριξη Ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

«Στήριξη Ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

Σύνοψη Δράσης:
Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19, η οποία στήριξη θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021.

Προϋπολογισμός: 

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000,00 €.

Χρηματοδότηση:
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 1.000€ και μέγιστο τα 1.800€. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

  • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
  • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση (πλην αυτών που καταβλήθηκαν για Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
  • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
  • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
  • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (πλην αυτών που αφορούν Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες).

Επιλεξιμότητα:
1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
3. Να έχουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ τον οποίο ασκούν από τις 1/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης αδιάλειπτα.
4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
5. Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα.
6. Το άθροισμα των εξόδων να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 2.000 € και μικρότερο των 10.000 €
7. Στο 2ο και 3ο τρίμηνο του 2020 (από 1/4/2020 έως και 30/9/2020) να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, σε σύγκριση με το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2019 (από 1/4/2019 έως και 30/9/2019), ίση ή μεγαλύτερη του 20%
8. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
9. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ✓ Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ,Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013., Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, Εταιρία Συμβολαιογράφων, Κοινωνία Αστικού Δικαίου, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ).
10. Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις

 

Περίοδος Υποβολής: από 27/01/2021 έως 03/03/2021