Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για επικείμενα Σχέδια Βελτίωσης

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για επικείμενα Σχέδια Βελτίωσης

To προσεχές διάστημα αναμένεται η έκδοση νέας πρόσκλησης των Σχεδίων Βελτίωσης, εργαλείο που στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Υπενθυμίζεται πως στην τελευταία πρόσκληση, Δικαιούχοι του μέτρου ήταν Φυσικά και Νομικά πρόσωπα καθώς και Συλλογικά σχήματα του αγροτικού τομέα, ενώ το ύψος ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει τις 500.000 ευρώ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και το 1 εκατ. Ευρώ για τα Συλλογικά σχήματα.

Ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

 • Η ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση αποπεράτωση και ο εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών (π.χ. αποθήκες μηχανημάτων, ζοτροφών και προϊόντων, σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, κτίρια για την πρώτη πώληση των προϊόντων κ.α.)
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (γεωργικός ελκυστήρας, παρελκόμενα, εξοπλισμός φυτικής και ζωικής παραγωγής, εξοπλισμός για την πρώτη πώληση των προϊόντων όπως συσκευαστήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια, ψυκτικοί θάλαμοι, ξηραντήρια κ.α. για τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα)
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου (αμπέλι, δένδρα, αρωματικά φυτά κ.α.).
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
 • Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου.
 • Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου.
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
 • Γενικές Δαπάνες.

Επίσης, για την διευκόλυνση της χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου προβλέπονταν χορήγηση προκαταβολής, η οποία δεν υπερβαίνει το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.

Στην παρούσα φάση εξετάζεται η έκδοση της νέας πρόσκλησης και εκτός των προαναφερθέντων δικαίωμα υποβολλής θα έχουν:

 • Νέοι γεωργοί των ετών 2016 και 2018 οι οποίοι δεν κατάφεραν να έχουν την απαραίτητη ετοιμότητα για υποβολή αιτήσεων ένταξης το 2018,
 • Νέοι γεωργοί της επερχόμενης πρόσκλησης του έτους 2021,
 • Οι λοιποί επαγγελματίες γεωργοί οι οποίοι δεν είχαν στον σχεδιασμό τους πριν από 4 έτη την υποβολή σχεδίου βελτίωσης,
 • Όσοι εκ των επιλαχόντων της προηγούμενης πρόσκλησης επιθυμούν να συμμετάσχουν στη βάση επανυποβολής φακέλου που εκπληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.