Πρόγραμμα Επιδότησης μακροχρόνιων ανέργων 45 ετών και άνω σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας

Πρόγραμμα Επιδότησης μακροχρόνιων ανέργων 45 ετών και άνω σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας

Σκοπός: Η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας, με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Ωφελούμενοι:
Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω.

Δικαιούχοι:
Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης:

  • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, θα πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 3μηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).
  • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 12μηνο πριν την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 5.000.000 € ετησίως.

Υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι του καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) ανήκουν στις εξής κατηγορίες ανέργων: Εγγεγραμμένοι άνεργοι για 12 μήνες και άνω, ηλικίας άνω των 45 ετών, Εγγεγραμμένοι άνεργοι για 12 μήνες και άνω ηλικίας 50 ετών και άνω, Εγγεγραμμένοι άνεργοι για 24 μήνες και άνω ηλικίας 45 ετών και άνω.

Διάρκεια:

  • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 18 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 6 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης.
  • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η διάρκεια της επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική θέση, είναι 12 μήνες με υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγουμένων θέσεων για 4 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης ενώ για την πρόσληψη ανέργων σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, 18 μήνες με υποχρέωση διατήρησης  των επιχορηγουμένων θέσεων για 6 επιπλέον μήνες μετά την λήξη της επιχορήγησης.

Επιχορήγηση:

  • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό του 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 666 € μηνιαία, και 80% με ανώτατο όριο τα 762 € μηνιαία σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας.
  • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτερο όριο τα 700€ μηνιαία.

Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στο gov.gr:
1ο βήμα: Επιλέγουν το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης, 2ο βήμα: Προσδιορίζουν την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, 3ο βήμα: H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις, 4ο βήμα: Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση
υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης, 5ο βήμα: Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.