Πρόγραμμα επιδότησης αρδευτικών συστημάτων

Πρόγραμμα επιδότησης αρδευτικών συστημάτων

Πρόγραμμα επιδότησης αρδευτικών συστημάτων

Το  πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει εντός των επόμενων ημερών, αν και οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε ανακοινώσεις ή εκτιμήσεις για την ακριβή ημερομηνία. Οι προετοιμασίες, ωστόσο των ενδιαφερόμενων για την διαμόρφωση του φακέλου επένδυσης, μπορούν να ξεκινήσουν ώστε όταν η προκήρυξη δημοσιευθεί, όλα να είναι έτοιμα!

Ο στόχος της ενίσχυσης είναι η εξοικονόμηση ύδατος και η αειφόρος διαχείριση των υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της αποθήκευσης του νερού σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Δικαιούχοι των δράσεων είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και τα συλλογικά σχήματα. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η επιδότηση θα φτάνει το 80% των δαπανών για τα φυσικά πρόσωπα και το 85% για τις συλλογικές επενδύσεις.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά:

  1. Τις 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
  2. Τις 200.000 ευρώ για τις συλλογικές επενδύσεις (ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ).

Οι επιλέξιμες Δαπάνες είναι:

Α) Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος:

  1. Αρδευτικά συστήματα (στάγδην, σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους) – Δεν επιδοτούνται οι εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης (κανόνια).
  2. Δεξαμενές (έως 500 κ.μ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους.
  3. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
  4. Γεωργία ακριβείας (ενδεικτικά: αγορά και εγκατάσταση Η/Υ, λογισμικού διαχείρισης, αισθητήρες, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού).

Β) Οι επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις

  1. Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα, αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους.
  2. Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών.
  3. Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές ευαίσθητες στα νιτρικά καθώς και σε υδροβόρες καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η μηδική και τα δέντρα.