Προδημοσίευση του προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ»

Προδημοσίευση του προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ»

Στόχος:

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Ενεργειακά Αποδοτικό Σπίτι».

Ο προϋπολογισμός του «Νέο Εξοικονομώ» ανέρχεται σε 632 εκατ. ευρώ και η κατανομή του θα διανεμηθεί ανά νομό. Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 01/02/2020 και σε κάθε περίπτωση μετά την έκδοση του ΠΕΑ της πρώτης ενεργειακής επιθεώρησης.

Ποιους αφορά:

Το «Νέο Εξοικονομώ» αφορά σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5 κατηγορίες επιδοτήσεων, στις οποίες οι ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που κατά το «έτος αναφοράς» του προγράμματος (φορολογικό έτος 2020) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα. Συμπεριλαμβάνονται η πλήρης κυριότητα, η επικαρπία και η υψηλή κυριότητα σε επιλέξιμη κατοικία. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των δικαιούχων που να έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά από συναίνεση των υπολοίπων.

Στα πλαίσια του Προγράμματος υπάρχουν 2 διακριτοί τύποι αιτήσεων:

ι. Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή Μονοκατοικίας,

ιι. Αίτηση Πολυκατοικίας.

Επιλέξιμες κατοικίες:

– Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτίριο που περιλαμβάνει μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Εκδίδεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) α) για «Ολόκληρο Κτίριο» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται για ολόκληρο το κτίριο. β) Για «Κτιριακή μονάδα» και χρήση «Μονοκατοικία» εάν πρόκειται για το τμήμα του κτηρίου που αφορά στην μοναδική κατοικία του κτηρίου.

– Πολυκατοικία: Το ενιαίο κτίριο που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κτιριακές μονάδες – ιδιοκτησίες με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και κατακόρυφη διάταξη. Εκδίδεται ΠΕΑ για «Ολόκληρο Κτίριο» και χρήση «Πολυκατοικία» εάν πρόκειται για ολόκληρο το κτίριο ή το τμήμα του που αφορά στο σύνολο των κατοικιών του κτιρίου.

– Διαμέρισμα: κτιριακή μονάδα – ιδιοκτησία (κατοικία) εντός κτιρίου με χρήση πολυκατοικίας. Εκδίδεται ΠΕΑ για «Κτιριακή μονάδα» και χρήση «Πολυκατοικία» και αναγράφεται τίτλος για την κτηριακή μονάδα (π.χ. Διαμέρισμα Α1). Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες του κτιρίου που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας:

• Υφίσταται νόμιμα.

• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

• Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

• Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της.