Πριμ εγκατάστασης για νεοεισερχόμενους και εξωγεωργικές εταιρείες

Πριμ εγκατάστασης για νεοεισερχόμενους και εξωγεωργικές εταιρείες

Σε τρία υπομέτρα δύναται να χωριστεί το καινούργιο Μέτρο 6 του ΠΑΑ 2023-2027, προσφέροντας τη δυνατότητα πριμοδότησης σε νέους αγρότες, νεοεισερχόμενους (newfarmers) και τη σύσταση νέων μη αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέονται όμως με την γεωργική δραστηριότητα (π.χ. μαγαζί αγροεφοδίων) σύμφωνα με το πλάνο τοπικής ανάπτυξης της κάθε περιοχής.

Νεοεισερχόμενοι άνω των 40 ετών όπως και μικρές εξωγεωργικές επιχειρήσεις στο πριμ πρώτης εγκατάστασης

Αντίθετα, δεν υπάρχει πρόβλεψη για στήριξη των πολύ μικρών αγροτικών επιχειρήσεων (το γνωστό «14χίλιαρο»), όπως έγινε στην τρέχουσα περίοδο, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς.

Η πριμοδότηση μπορεί να πάρει τη μορφή είτε εφάπαξ ενίσχυσης, είτε χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε να υπάρξει ο συνδυασμός αυτών. Σε κάθε περίπτωση η ενίσχυση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100.000 ευρώ και μπορεί να διαφοροποιηθεί σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια που θα επιλέξει το κράτος-μέλος. Μάλιστα, στη νέα προγραμματιστική περίοδο θα υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων και επιδοτήσεων από το ΠΑΑ, εξασφαλίζοντας για τον δικαιούχο παράλληλα επιδότηση, τεχνική υποστήριξη υλοποίησης, μειωμένο επιτόκιο δανεισμού και εξασφάλιση εν μέρη των εγγυήσεων. Μάλιστα, στις 14 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται ειδική ημερίδα από το επίσημο συμβουλευτικό όργανο fi-compass της ΕΕ, για τον προγραμματισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ.

Ο ορισμός των νεοεισερχόμενων

Πέρα του γνωστού «πριμ νέων αγροτών» που προβλέπει το καινούργιο Μέτρο, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στη βοήθεια εγκατάστασης νεοεισερχόμενων αγροτών άνω των 40 ετών που στην κοινοτική διάλεκτο τους ονομάζουν «newfarmers». Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να δώσει έναν σαφή ορισμό για το ποιος θα θεωρείται «νεοεισερχόμενος» που εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως αρχηγός μίας αγροτικής εκμετάλλευσης, ο οποίος θα πρέπει να διαφοροποιείται από τον νέο αγρότη. Στον ορισμό θα πρέπει να υπάρξουν και επιπλέον κριτήρια όσων αφορά την κατάλληλη κατάρτιση ή/και δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν.

Από την άλλη, για τον ορισμό του νέου αγρότη τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ηλικιακά όρια 35-40 ετών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη χώρα μας δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή, τουλάχιστον όσον αφορά την ηλικία, για τον ορισμό του νέου αγρότη (αγρότες έως 40 ετών).

Οι παραπάνω δύο ορισμοί, θα χρησιμοποιηθούν και για τον Εθνικό Απόθεμα, καθώς οι νεοεισερχόμενοι και οι νέοι αγρότες θα έχουν υποχρεωτικά προτεραιότητα στη λήψη δικαιωμάτων από αυτό.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως η πριμοδότηση σύστασης μη αγροτικών επιχειρήσεων μέσω του Μέτρου 6, είχε προβλεφθεί να προκηρυχθεί και την τρέχουσα περίοδο (Μέτρο 6.2 Υποστήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κατοίκων της υπαίθρου για εκκίνηση νέων μη γεωργικών δραστηριοτήτων)

Ωστόσο, τελικά ακυρώθηκε, ύστερα από τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς οι διαχειριστικές αρχές υποστήριξης ότι την ανάγκη αυτή κάλυψαν οι προκηρύξεις των δράσεων στα πλαίσια του LEADER.