Πράσινος Αγροτουρισμός

Πράσινος Αγροτουρισμός

Στόχος προγράμματος:
 • Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.
 • Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Στα υποβαλλόμενα επενδυτικά έργα πρέπει να εκπληρώνονται τουλάχιστον ένας από τους παραπάνω στόχους και υποχρεωτικά ο δεύτερος.

Δικαιούχοι:

Η δράση αφορά υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις τουρισμού (κύρια και δευτερεύοντα καταλύματα κάθε τύπου), εστίασης, τουριστικών γραφείων και αθλητικών δραστηριοτήτων. Ενισχύονται οι περιπτώσεις:

 • Δημιουργίας νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκτασης δυναμικότητας υφιστάμενης εγκατάστασης (ελάχιστη αποδεκτή επέκταση είναι το 20% και εφόσον αποδεικνύεται η υφιστάμενη δυναμικότητα).
 • Διαφοροποίηση παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή.
 • Θεμελιώδους αλλαγής του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών.

Σε ότι αφορά τα καταλύματα, ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων:
α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,
β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,
γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,
δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών
ε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:
αα) μονόχωρες 40 τ.μ
ββ) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ

Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Προϋπολογισμός:

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 500.000€ έως 7.500.000€. Το ύψος της επένδυσης διαμορφώνεται ανάλογα την Περιφέρεια της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Κριτήρια επιλεξιμότητας (ενδεικτικά):
 • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
 • Νόμιμη σύσταση δικαιούχου
 • Δαπάνες πράσινης μετάβασης
 • Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού (τοπική γαστρονομία, πολιτιστική κληρονομιά, διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς)
 • Βιωσιμότητα της επένδυσης

Μη τήρηση των ανωτέρω κριτηρίων συνεπάγεται αποκλεισμό της επενδυτικής πρότασης. 

Επιλέξιμες δαπάνες:

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Κτηριακές δαπάνες και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός κάθε τύπου
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού – Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • Τεχνολογική/Ψηφιακή αναβάθμιση – ΤΠΕ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Ενέργειες σχεδιασμού προϊόντων και εταιρικής ταυτότητας
 • Πιστοποιήσεις ποιότητας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
Περίοδος Υποβολής Προτάσεων:

Η διαδικασία των υποβολών ξεκινά από 19/07/2022 έως και την καταληκτική ημερομηνία 30/09/2022. Τηρείται σειρά προτεραιότητας στην υποβολή των αιτήσεων μέχρις εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση είναι άμεση.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών.

Σημαντικές Παρατηρήσεις:
 • Οι κτιριακές δαπάνες δεν έχουν ποσοστώσεις επί του προϋπολογισμού.
 • Είναι υποχρεωτική η υλοποίηση δαπανών ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμησης ενέργειας
 • Είναι υποχρεωτική η εκπόνηση μνημονίου υλοποίησης δράσεων αγροτουρισμού
 • Είναι η δυνατή η υποβολή μέχρι και 10 αιτημάτων ελέγχου/ εκταμίευσης.
 • Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής στο 100% της δημόσιας χρηματοδότησης.
 • Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η απόδειξη της ίδιας συμμετοχής.