Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η εταιρεία “ΚΕΣΣΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ”, έχοντας πάντα ως γνώμονα την  ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015.

Η προσέγγιση της ποιότητας αποτελείται από συνεχείς και αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τις εγγυήσεις για την συνεπή παρουσία της εταιρείας στον χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται. Βασική φιλοσοφία αλλά και στόχος της Εταιρίας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη / καταναλωτή / συνεργάτη (δυνητικού και υπάρχοντος), ο οποίος εξυπηρετείται ή/και πρόκειται να εξυπηρετηθεί από την Εταιρία.

Το πεδίο εφαρμογής του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης του οργανισμού είναι το ακόλουθο:
Υπηρεσίες Υποστήριξης Επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου

 

Βασικοί στόχοι είναι:

 • η αναζήτηση της βελτίωσης του εσωτερικού συστήματος λειτουργίας.
 • η απόκτηση τεχνογνωσίας για την πληρέστερη διεκπεραίωση των εργασιών και κάλυψη των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών.
 • η δημιουργία ενός «καναλιού» εξωτερικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να διασφαλίζεται αφενός η σαφής αποτύπωση των απαιτήσεων τρίτων και η σαφής δήλωση από την πλευρά της εταιρείας του τρόπου κάλυψής τους και αφετέρου η προστασία του περιβάλλοντος και του πελάτη.
 • η εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Η ικανοποίηση των συμφωνηθέντων με τους πελάτες απαιτήσεων, αναφορικά με την παράδοση (συνθήκες, χρόνος), το είδος, την ποσότητα, την τιμή και την ποιότητα των προϊόντων.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των προμηθευτών.
 • Η υποστήριξη και ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής, διαβούλευσης και δέσμευσης του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των ενδιαφερομένων μερών, στην υποβολή προτάσεων με σκοπό την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της επίδοσης της Εταιρίας σε θέματα ποιότητας.

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για την ποιότητα, την γενική αναπτυξιακή της πορεία , οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.

Η εταιρεία δεσμεύεται για :

 • την συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της.
 • την ενημέρωση και ενθάρρυνση του προσωπικού της για την ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
 • Την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση των πάσης φύσεως στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που δύναται να περιέλθουν σε γνώση της κατά την συνεργασία της με τους πελάτες, την διαχείριση τους αποκλειστικά από αρμόδια άτομα και βάσει δεοντολογίας την μη κοινοποίηση τους σε τρία μέρη για κανένα λόγο.
 • τη συνεχή προσπάθεια εμπορίας ποιοτικών υπηρεσιών με τελικό στόχο την αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
 • τη συστηματική ενημέρωση της επιχείρησης στις εξελίξεις του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η που αφορούν τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας.
 • την ανάπτυξη δεσμών αρμονικής συνεργασίας με τους πελάτες και τους προμηθευτές της καθώς και η διεύρυνση της κάλυψης της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.
 • τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και του ίδιου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών και των σχετικών δεικτών.
 • την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
 • Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την ενεργή συμμετοχή της στην εφαρμογή του Συστήματος και την παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που θα συμβάλλουν στην συνεχή βελτίωσή του.
 • Να θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή και Διεργασιών, καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα, ενώ παρακολουθεί τη διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις , τις προσδοκίες των πελατών και τις τάσεις που εμφανίζονται στην αγορά. Οι στόχοι που θέτει καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Διοίκηση της εταιρείας.
 • Να παρακολουθεί, μετράει, αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες , ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων της.
 • Την τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη των στόχων  για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.

Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της εταιρίας να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας καθώς και τους πελάτες-εξωτερικούς παρόχους, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης.

Η εφαρμογή του ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης της επιχείρησης, ανατίθεται στον Υπεύθυνο Ποιότητας με αρμοδιότητα τη λήψη αποφάσεων για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση και προσδιορισμό στόχων και κατευθυντηρίων γραμμών στο αντικείμενό τους. 

 

Η Διοίκηση                                                                                                       Θεσσαλονίκη, 17.03.2023