Πολιτική κατά της Δωροδοκίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
 

Η επιχείρηση ΚΕΣΣΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ με διακριτικό τίτλο Climax Consulting, δεσμεύεται για τη δημιουργία, υλοποίηση, συντήρηση και  συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας που εφαρμόζει σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016. Η επιχείρηση δεσμεύεται για υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς και απαιτεί από όλους τους υπαλλήλους, τους επιχειρηματικούς συνεργάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, με τα οποία συνεργάζεται, να συμμορφώνονται με αυτή την πολιτική χωρίς εξαίρεση.

Όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένης της Διοίκησης, έχουν εκπαιδευτεί σε σχέση με αυτήν την πολιτική. Η επιχείρηση εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής κατά της δωροδοκίας, της διαφθοράς, πληρωμών διευκόλυνσης ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης πράξης και τηρεί τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες για την πειθαρχική δίωξη και τιμωρία του προσωπικού που παραβιάζει την παρούσα Πολιτική.
Η πρακτική της διαφθοράς και της δωροδοκίας είναι παράνομη, αξιόποινη και επιζήμια για τις επιχειρήσεις, τους θεσμούς και τις κυβερνήσεις και ως εκ τούτου επιβλαβής για όλες τις κοινωνίες και τους πολίτες. Το γεγονός αυτό έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό από κυβερνήσεις και οργανισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο, και κατά συνέπεια η διαφθορά αποτελεί ποινικό αδίκημα στην έννομη τάξη των περισσότερων κρατών. Η σπίλωση που προκαλεί η δωροδοκία και η διαφθορά μπορεί να προξενήσει ανυπολόγιστη ζημιά στο όνομα της Εταιρείας κι έτσι αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, η επιχείρηση, έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 37001:2016, και θέτει τις απαιτήσεις για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.

Σκοπός μας να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα κατά της δωροδοκίας εντός του εταιρικού οργανισμού, ώστε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια και να οδηγήσουμε τη ροή εργασιών μας στο βέλτιστο επίπεδο. Μέσα από τις παρακάτω περιγραφές, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης:
• έχουν ξεκάθαρη γνώση της πολιτικής κατά της δωροδοκίας,
• ενθαρρύνονται να αναφέρουν τυχόν υποψίες δωροδοκίας και δίνουν στην Εταιρεία τη δυνατότητα να διερευνά με σχολαστική ακρίβεια τυχόν περιπτώσεις κατ’ ισχυρισμό δωροδοκίας.

Η επιχείρηση δε θα συνεργάζεται με επιχειρήσεις όπου εμπλέκονται με πρακτικές διαφθοράς και θα σταματά άμεσα οποιεσδήποτε σχέσεις με συνεργάτες ή με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αν προκύψουν τέτοιες περιπτώσεις. Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συμμορφώνονται με τους νόμους του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη δωροδοκία, οι οποίοι έχουν εφαρμογή σε αυτό.

Όταν οι νομικές και άλλες σχέσεις ενδέχεται να αποκλίνουν σε ορισμένες χώρες από αυτήν την Πολιτική, η Διοίκηση θα αποφασίσει σχετικά με τις ρυθμίσεις δέουσας επιμέλειας που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σχέσης ή συνεργασίας. Ωστόσο, χωρίς εξαίρεση, η επιχείρηση δε συμμετέχει στην προσφορά ή την αποδοχή δωροδοκίας. Η επιχείρηση δε θα συμμετάσχει εν γνώσει της σε οποιαδήποτε συναλλαγή, όπου διεφθαρμένες πρακτικές αποτελούν μέρος της συμφωνίας. Όλες οι αμοιβές και οι δαπάνες της πρέπει να είναι νόμιμες, εύλογες, δικαιολογημένες και να υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία. Οι δε συγκρούσεις συμφερόντων δεν είναι αποδεκτές. Είναι προϋπόθεση απασχόλησης ότι η Διοίκηση και οι υπάλληλοι δε διεξάγουν ιδιωτικές επιχειρηματικές δράσεις, πολιτικές ή φιλανθρωπίες μέσα στα όρια της επιχείρησης που συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων. Εάν παρατηρηθεί συμπεριφορά που μπορεί να παραβιάζει την παρούσα Πολιτική κατά της Δωροδοκίας ή προσεγγίσει οποιοσδήποτε μέλος του προσωπικού της επιχείρησης, για σκοπούς δωροδοκίας ή διαφθοράς, προτρέπουμε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει άμεσα με τον Υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας.
Το Σύστημα για την Καταπολέμηση κατά της Δωροδοκίας κατά το πρότυπο ISO 37001:2016 έχει τεθεί σε εφαρμογή για να εμποδίσει την επιχείρηση να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διεργασία διαφθοράς, να διεκπεραιώσει και να αναφέρει σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω έρευνα και δράση. Αυτό υποστηρίζεται πλήρως από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Η Διοίκηση ενημερώνεται τακτικά για όλα τα θέματα του Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας και η Πολιτική και οι Διαδικασίες που υποστηρίζουν το Σύστημα αυτό επανεξετάζονται τουλάχιστον ετησίως.

Για οποιαδήποτε καταγγελία ή αναφορά επικοινωνήστε στο: info@climax-consulting.com