Ποια είναι τα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027

Ποια είναι τα αναμενόμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027

Το 1ο πρόγραμμα επιδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 θα απευθύνεται σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις που προτίθενται να κάνουν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό τους και λέγεται Διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος. Το πρόγραμμα επιδοτεί την ανακαίνιση υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων αλλά και τη δημιουργία νέων επενδύσεων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και σε νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Το 2ο πρόγραμμα επιδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι το “Εξοικονομώ επιχειρώντας”. Στοχεύει στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και την μείωση του ενεργειακού κόστους λειτουργίας τους. Επιδοτείται η αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων και παράλληλα η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, παραγωγής ΑΠΕ, ανάκτησης θερμότητας και  ηλεκτρικών οχημάτων.

Το 3ο πρόγραμμα επιδότησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι η Έξυπνη μεταποίηση. Το πρόγραμμα επιδοτεί μεταποιητικές επιχειρήσεις για την  προμήθεια μηχανημάτων και παραγωγικού εξοπλισμού παράλληλα με εκσυγχρονισμό των υποδομών των επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 50% και το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό όλο το 2021 και 2022 για την υποβολή αιτήσεων.

Το 4ο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι ο Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσα από την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής που συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Θα επιδοτούνται δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, υποδομές για εργασία από απόσταση καθώς και συστήματα διαχείρισης εργασιών και αυτοματοποίησης διαδικασιών.

Το 5ο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι Εξηλεκτρισμός οχημάτων – φορτιστές. Επιδοτείται η δημιουργία δικτύου φόρτισης οχημάτων σε επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα με την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών φορτιστών και του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος θα επιδοτείται στοχευμένα και η αντικατάσταση των ρυπογόνων επαγγελματικών οχημάτων με νέα ηλεκτρικά.

Το 6ο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 είναι η Ενίσχυση αγροτοδιατροφικού τομέα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και συγκεκριμένα στην υλοποίηση επενδύσεων στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση επενδύσεων σε νέα αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας μέσα από την δημιουργία νέων βιώσιμων επενδύσεων στην συμβολαιακή γεωργία και την οικολογική επεξεργασία τροφίμων και από την δημιουργία διεθνώς ανταγωνιστικών καινοτόμων ελληνικών προϊόντων υψηλής αξίας.

Ταυτόχρονα με την προκήρυξη των ανωτέρω προγραμμάτων από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 θα τρέξουν και οι Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων της εστίασης, του τουρισμού. Παράλληλα θα τρέξουν και τα προγράμματα Γέφυρα ΙΙ και κάλυψης των παγίων δαπανών τα οποία αναμένεται να προσφέρουν ρευστότητα σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.