Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 στις προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται στη βάση των Στόχων Πολιτικής, στοχεύοντας να καλύψει εστιασμένες ανάγκες και προκλήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει στις κάτωθι Προτεραιότητες (Άξονες):

  1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου μετασχηματισμού της. Προτεραιότητα θα δοθεί στους τομείς της αγροδιατροφής, πράσινης καινοτομίας, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και βιοκαύσιμα, τουρισμός, περιβάλλον, μείωση του οικολογικού αποτυπώματος σε γεωργία – κτηνοτροφία – μεταποίηση – τουρισμό. Έμφαση  θα δοθεί στην ενίσχυση τοπικών Ερευνητικών Υποδομών, στην επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών από τον ιδιωτικό τομέα και τους τοπικούς δημόσιους φορείς.
  2. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων. Οι προτεραιότητες αφορούν την κάλυψη των αναγκών για τους τομείς Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων, λήψης μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Στα πλαίσια των στερεών αποβλήτων επιδιώκεται η εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, η προώθηση της κυκλικής οικονομίας και η ενίσχυση των πράσινων υποδομών. Εντάσσεται ακόμα και η υποστήριξη της εφαρμογής Σχεδίου Ανασυγκρότησης των πυρόπληκτων περιοχών της Εύβοιας.
  3. Ενίσχυση της συνδεδιμότητας της Περιφέρειας. Επιδιώκεται η υλοποίηση έργων, η κατασκευή έργων υποδομών, η προμήθεια εξοπλισμού, η χρήση ψηφιακών μέσων επιτήρησης, η εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον παρεμβάσεων σε λιμένες, η αξιοποίηση τμημάτων του τοπικού δικτύου στα πλαίσια των σιδηροδρομικών μεταφορων.
  4. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την αναβάθμιση των μηχανισμών και υποδομών για τη στήριξη απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης και της κοινωνικοοικονομικής ένταξης. Προβλέπονται δράσεις που σχετίζονται με την βελτίωση των υποδομών, τον εκσυγχρονισμό εξοπλισμού εκπαίδευσης, αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών υποδομών, ανάπτυξη υποδομών υγείας, απασχόληση ανέργων, δράσεις ένταξης και υποστήριξης ρομά.
  5. Ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αστικές περιοχές και στην ενδοχώρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Βασικός στόχος αποτελεί η εξυγίανση και αποκατάσταση επιβαρυμένων περιοχών.
  6. Τεχνική Βοήθεια.