Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό σύσταση μικρών επιχειρήσεων

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό σύσταση μικρών επιχειρήσεων

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να δημοσιοποιήσει την πρόσκληση για την «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020.

Στόχοι της δράσης:

• η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης

• ο αναπροσανατολισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους

• η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς η αναβάθμιση προσόντων απασχολούμενων

Με βάση τον εγκεκριμένο σχεδιασμό της Περιφέρειας, μέσω της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφορούν ευρεία επιλογή κλάδων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Προϋπολογισμός:

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της πρόσκλησης, θα ανέρχεται σε 4.000.000€.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

• 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών

• 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις

Το ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο είναι 100.000 ευρώ.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν ενδεικτικά:

  • προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού
  • μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
  • εκπαίδευση προσωπικού
  • λειτουργικές δαπάνες
  • δαπάνες προβολής κ.ά.

Οι δαπάνες για την κάλυψη μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού μπορούν να ανέλθουν στο 60% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Το ποσοστό της ενίσχυσης για τις δαπάνες αυτές είναι 100%. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75%.

Από την πρόσκληση αναμένεται να ωφεληθεί σχετικά περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων και βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης, θα δοθεί:

  • προτεραιότητα στην ενίσχυση επιχειρηματιών ή/και ανέργων με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και εμπειρία
  • στη δημιουργία ποιοτικών νέων θέσεων εργασίας
  • στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους