Παρατάσεις στο πρόγραμμα Εστίασης και Τουρισμού

Παρατάσεις στο πρόγραμμα Εστίασης και Τουρισμού

Στις 25-2-2022 δημοσιεύτηκαν οι Αποφάσεις σχετικά με την έβδομη (7η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Επανεκκίνηση Εστίασης» και την έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επανεκκίνηση Τουρισμού»  (Ημερομηνία αποφάσεων και ανάρτησης στη Διαύγεια 25-2-2022).

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και σχετικές οδηγίες στον ΕΦΕΠΑΕ (ΕΦ Διαχείρισης Δράσεων και Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ):

  • Λόγω ταυτόχρονης λήξης στις 28/2/2022 διαφόρων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς τη Δημόσια Διοίκηση, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης στις Δράσεις με τίτλο “Επανεκκίνηση Εστίασης” και “Επανεκκίνηση Τουρισμού” παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 21/3/2022 και ώρα 17:00. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη παράταση είναι η τελευταία που δίνεται στις Δράσεις αυτές.
  • Η μη προσκόμιση των διαφόρων πιστοποιητικών Πρωτοδικείων κατά την υποβολή Αιτήματος Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, καταρχάς δεν επιφέρει την απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος εκάστης ωφελούμενης επιχείρησης, καθώς δεν  ευθύνεται η ίδια για τις όποιες καθυστερήσεις έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών. Η επιχείρηση δύναται να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα όταν εκδοθούν και η επαλήθευση – πιστοποίηση ολοκληρώνεται με την προσκόμισή τους.
  • Επίσης, ενημερώνουμε τις ωφελούμενες επιχειρήσεις ότι με τις ίδιες αποφάσεις και οδηγίες αποσαφηνίζονται επιμέρους ζητήματα υλοποίησης των εν λόγω Δράσεων, αναφορικά με τις σχετικές με το πεδίο 367 υποχρεώσεις.