Παρατάσεις σε Αρδευτικά και Δεύτερες Δόσεις

Παρατάσεις σε Αρδευτικά και Δεύτερες Δόσεις

Παρατάσεις ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΑΤ, αναφορικά με το πρόγραμμα των Αρδευτικών και τις αιτήσεις πληρωμών των Δεύτερων Δόσεων του Υπομέτρου 6.1. των Νέων Γεωργών.

Αναμενόμενη ήταν η παράταση των αιτήσεων υπαγωγής για τα Σχέδια Βελτίωσης που αφορούν τα Αρδευτικά Συστήματα. Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, αναφέρει πως ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων υπαγωγής ορίζεται πλέον η 30/09/2021 – 13:00 μμ ενώ τα αιτήματα απο-οριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά έως τις 27/09/2021.

Σε συνέχεια της οριστικοποίησης μέσω του ΠΣΚΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν φυσικό φάκελο εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στην οικεία ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τον φυσικό φάκελο της αίτησης τους έως τις 12/10/2021.

Όσον αφορά τις Αιτήσεις Πληρωμής των Δεύτερων Δόσεων Νέων Αγροτών, έπειτα από τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η καταληκτική ημερομηνία ορίζεται πλέον αυξημένη κατά ένα τρίμηνο. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η τροποποίηση άρα και η παράταση αναφέρεται μόνο στα αιτήματα πληρωμής και όχι στα αιτήματα τροποποίησης.

Ως προς τα ήδη κατατεθημένα αιτήματα πληρωμής, η βεβαίωση του ΜΑΑΕ για το έτος 2020, μπορεί να υποβληθεί απολογιστικά ώστε να καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση όπως προβλέπεται.