Παράταση στο πρόγραμμα “Έξυπνης Μεταποίησης”

Παράταση στο πρόγραμμα “Έξυπνης Μεταποίησης”

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Υπουργική Απόφαση με θέμα: «3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με παράταση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση»» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», που υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Με την απόφαση αυτή νέα ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 1η Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00.

Αντικείμενο/Στόχος της  Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση»

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν, αφορούν:

 • ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0
 • αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού
 • σχεδιασμό και παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών
 • εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους
 • διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων
 • μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών
Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση/Επιδότηση

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000 € έως 6.000.000 €, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δαπάνες για:

 • μηχανολογικό εξοπλισμό
 • κτιριακές εγκαταστάσεις
 • ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G
 • εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου
 • ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού
 • άδειες λογισμικού, υπηρεσίες ασφάλειας IT
 • υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων, πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • κόστη πιστοποίησης
 • τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0
Συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση»: €73.227.620,00

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης και τα υποχρεωτικά για την αξιολόγηση της πρότασης δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους Δικαιούχους υποχρεωτικά και μόνο με ηλεκτρονική κατάθεση αιτήματος.