Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις Δράσεις ενίσχυσης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Προγράμματος ΔΑΜ ΕΣΠΑ 2021-2027

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στις Δράσεις ενίσχυσης Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Προγράμματος ΔΑΜ ΕΣΠΑ 2021-2027

Δημοσιεύτηκαν στις 1-4-2024 οι τροποποιήσεις των Αναλυτικών Προσκλήσεων των δράσεων ενίσχυσης υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που διέπονται από το καθεστώς De minimis (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 1-4-2024).

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις νέα ημερομηνία λήξης  υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ ορίζεται η 19/4/2024 και ώρα 15:00.

Επίσης για τη  Βεβαίωση υποβολής υπολοίπου εταιρικού/επαγγελματικού ή/και ιδιοκτήτη/εταίρου/μέτοχου, τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο δικαιούχος θα είναι είτε η επιχείρηση είτε ιδιοκτήτης/εταίρος/μέτοχος, την τελευταία μέρα του μήνα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, επισημαίνεται ότι ειδικά για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν το μήνα Απρίλιο, λόγω της ειδικής αργίας των διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα στις 29 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2024 (Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των Καθολικών / Διαμαρτυρόμενων αντίστοιχα), σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3336/2005, θα γίνονται αποδεκτές βεβαιώσεις που φέρουν ημερομηνία έκδοσης από 28/3/2024 έως και 2/4/2024.