Παράταση αναμένεται στο πρόγραμμα των αρδευτικών

Παράταση αναμένεται στο πρόγραμμα των αρδευτικών

Τροποποιητικές προκηρύξεις και παράταση αναμένονται να δημοσιευτούν αναφορικά με το Μέτρο 4.1.2, καθώς η πολυπλοκότητα της αίτησης υπαγωγής σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του προγράμματος καθιστούν την οριστικοποίηση των αιτήσεων διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα. Παρ’ όλα αυτά, μεγάλο παραμένει το ενδιαφέρον για το εν λόγω μέτρο, γεγονός που συμβάλει στην επιτακτική ανάγκη της απλοποίησης του θεσμικού πλαισίου.

Κύρια σημεία προκήρυξης:

Δικαιούχοι των δράσεων είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων καθώς και τα συλλογικά σχήματα. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η επιδότηση θα κυμαίνεται μεταξύ 50 και 85%.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τις 150.000 ευρώ ή τις 200.00 για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων ή των συλλογικών επενδύσεων αντίστοιχα.

Οι επιλέξιμες Δαπάνες είναι:

Α) Η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος:

 1. Αρδευτικά συστήματα (στάγδην, σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης χαμηλού ύψους) – Δεν επιδοτούνται οι εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης (κανόνια).
 2. Δεξαμενές (έως 500 κ.μ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους.
 3. Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
 4. Γεωργία ακριβείας (ενδεικτικά: αγορά και εγκατάσταση Η/Υ, λογισμικού διαχείρισης, αισθητήρες, συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και προγραμματισμού).

Β) Οι επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις

 1. Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα, αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους και της απαραιτήτης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).
 2. Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών.
 3. Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.
 4. Εξοπλισμός για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα (αυτόνομο ή δυασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.

Γ) Γενικές Δαπάνες (δαπάνες λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου). Ενδεικτικά:

 1. Αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτηση στήριξης και αιτήσεων πληρωμής.
 2. Αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων.
 3. Δαπάνες για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας.
 4. Δαπάνες τοποθέτησης υδρόμετρου.

Το φυσικό αντικείμενο και η τελική αίτηση πληρωμής θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης ένταξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, προτεραιότητα θα δοθεί σε περιοχές ευαίσθητες στα νιτρικά καθώς και σε υδροβόρες καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η μηδική και τα δέντρα.