Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για την επιδότηση ζωοτροφών σε δικαιούχους κτηνοτρόφους

Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων για την επιδότηση ζωοτροφών σε δικαιούχους κτηνοτρόφους

Ανοίγει το σύστηµα υποβολής δηλώσεων για την επιδότηση ζωοτροφών, έπειτα από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης του Μέτρου 22 την περασµένη Πέµπτη, το οποίο αφορά σε ένα κονδύλι ύψους 89 εκατ. ευρώ που θα κατανεµηθεί στους δικαιούχους κτηνοτρόφους βάσει του µεγέθους των µονάδων τους.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων στήριξης-πληρωµής θα διαρκέσει 10 ηµέρες, µε το σύστηµα που φιλοξενείται στο gov.gr να παραµένει ανοιχτό έως τις 29 ∆εκεµβρίου. Αυτό σηµαίνει πως οι ενισχύσεις θα πιστωθούν στους λογαριασµούς των δικαιούχων κατά πάσα πιθανότητα τις πρώτες ηµέρες του 2023. Η πρόσκληση απευθύνεται σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, πτηνοτρόφους και χοιροτρόφους.

Σύµφωνα µε την προκήρυξη, οι υποψήφιοι δικαιούχοι κατά τη συµπλήρωση της αίτησης δηλώνουν ότι:

  • δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για χρηµατοδότηση ή/και δεν έχουν λάβει οικονοµική ενίσχυση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραµµα µε τον ίδιο σκοπό και τις ίδιες προϋποθέσεις.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς µέσω του ΠΣ, λαµβάνει µοναδικό κωδικό και ηµεροµηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκµαίρεται το εµπρόθεσµο της υποβολής.

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, µε σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ειδικότερα τη µμεγάλη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών που οδηγεί σε µεγεθυμένο κόστος παραγωγής στην κτηνοτροφία, επηρεάζοντας σημαντικά και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Για εκµεταλλεύσεις µε περισσότερα από 100 αιγοπρόβατα και περισσότερα από 15 παραγωγικά βοοειδή, υπάρχει απαίτηση εµφάνισης τζίρου τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Σε όλους τους επιδοτούµενους τοµείς της κτηνοτροφίας, προβλέπεται µια προσαύξηση 15% (επί των ποσών που αναγράφονται παρακάτω) για τις νησιωτικές περιοχές.

Στην περίπτωση της αιγοπροβατοτροφίας, υπάρχουν 10 συν τρεις κλάσεις (οι τρεις αφορούν στη Β. Εύβοια) και τα ποσά ενίσχυσης ξεκινούν από τα 100 ευρώ για εκµεταλλεύσεις µε 11 έως 24 ζώα και να φτάνουν τις 5.480 ευρώ για εκµεταλλεύσεις άνω των 950 αιγοπροβάτων.

Μια εκµετάλλευση µε 110-120 αιγοπρόβατα αξιώνει ενίσχυση γύρω από τα 7 ευρώ το κεφάλι, αφού εµπίπτει στην κλάση ενίσχυσης των 800 ευρώ.

Για τον τοµέα της βοοτροφίας το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 120 ευρώ έως και 7.000 ευρώ ανά κτηνοτροφική εκµετάλλευση, ανάλογα µε την κλάση που ανήκει ο κάθε δικαιούχος και την έδρα της εκµετάλλευσης, βάσει του αριθµού των βοοειδών που κατέχει, όπως αυτός προσδιορίζεται µετά τους σχετικούς ελέγχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για τον τοµέα της ωοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 700 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Για τον τοµέα της κρεοπαραγωγού πτηνοτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 2.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ.

Για τον τοµέα της χοιροτροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυµαίνεται από 1.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγµατοποιεί τους προβλεπόµενους ελέγχους για την επιβεβαίωση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιµότητας και την αποφυγή διπλής χρηµατοδότησης ή υπεραντιστάθµισης από άλλα ενωσιακά ή εθνικά καθεστώτα µε την µορφή άµεσης επιχορήγησης στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής. Το ανώτατο ποσό της στήριξης στο πλαίσιο του παρόντος µέτρου δεν µπορεί να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ ανά κτηνοτρόφο.