Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το μέτρο 4.3.1 “Υποδομές εγγείων βελτιώσεων”

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το μέτρο 4.3.1 “Υποδομές εγγείων βελτιώσεων”

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ, εκδόθηκε από το ΥπΑΑΤ, συνολικού προϋπολογισμού 124 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι:

– η υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των έργων εκείνων που ικανοποιούν τις αρδευτικές ανάγκες της χώρας, με βασικό στόχο την προστασία των υδάτινων πόρων της Ελλάδας και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

– η αρμόδια υπηρεσία Υπουργείου ή τοπικής αυτοδιοίκησης(Α΄ ή Β΄ βαθμού) η οποία έχει την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων.

Κριτήρια Επιλογής:
  • Βαθμός περιβαλλοντικής επίπτωσης.
  • Οικονομική ευστάθεια των έργων.
  • Συμπληρωματικότητα των επενδύσεων με υφιστάμενες υποδομές άρδευσης.
  • Βαθμός διοικητικής και τεχνικής ωριμότητας των έργων όπως απαιτείται για την άμεση εφαρμογή των επενδύσεων.
  • Συμπληρωματικότητα με άλλα μέτρα του Προγράμματος και άλλα Ταμεία.
Ποσοστό στήριξης:

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της πράξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Δαπάνες που αφορούν τη μελέτη και την κατασκευή (συμπεριλαμβανομένων και των άλλων δαπανών που απαιτούνται πχ. απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), κ.λπ.) των έργων. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τα άρθρα 45, 46, 60 και 61 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.

Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) είναι επιλέξιμος.

Τι επιτυγχάνεται:

Με τα  έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια, όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας.

Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΥπΑΑΤ,  η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών  Έργων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και οι Περιφέρειες της χώρας.

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης–Ο.Π.Σ.Α.Α. (www.opsaa.gr/RDIIS), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά / έγγραφα.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο ΟΠΣΑΑ, είναι η 04/01/2024  και η ημερομηνία λήξης είναι η 09/02/2024.