Νέες προτεραιότητες και δεσμεύσεις στα Σχέδια Βελτίωσης του 2023

Νέες προτεραιότητες και δεσμεύσεις στα Σχέδια Βελτίωσης του 2023

Ξεκίνησε η διαβούλευση για τη νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης – Υπομέτρο 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022.

Βασικές προϋποθέσεις για την επιλεξιμότητα των φυσικών προσώπων:

 1. Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του υπομέτρου 6.1 – Νέοι Αγρότες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματός του.
 2. Η υποβολή παραδεκτής δήλωσης ΟΣΔΕ το έτος 2022.
 3. Η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
 4. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να µην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων μεταφερόμενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.
 2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.
 4. Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
 5. Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.
 6. Γενικές Δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)
 7. Τρακτέρ, παρελκόμενα, ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, συσκευαστήρια κ.ά
 8. Θερμοκήπια και δικτυοκήπια καθώς και ο ενσωματωμένος στα θερμοκήπια, εξοπλισμός
 9. Αποθήκες, λοιποί χώροι, περιφράξεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 10. Σταβλικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός ζωικής παραγωγής
 11. Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις όπως χώρος εξαγωγής µελιού και αποθήκες, αγορά αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο

Δεν ενισχύονται: Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός , ο Φ.Π.Α, οι δαπάνες για αγορά ζώων, οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά, οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στα βαθμολογικά κριτήρια περιλαμβάνονται:

 1. Ο παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.
 2. Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.
 3. Η δυναμική του δικαιούχου και της εκμετάλλευσης.
 4. Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.
 5. Το είδος της επενδυτικής δαπάνης με έμφαση στην ψηφιακή γεωργία και τις ΑΠΕ.
 6. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.
 7. Η εισαγωγή / χρήση καινοτομίας.
 8. Η συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας.

Σηµειώνεται εδώ πως ακόμα δεν ορίζεται κάποια ελάχιστη βάσης ένταξης στο πρόγραµµα, ωστόσο αυτή θα γνωστοποιηθεί στην προκήρυξη.  Σε περίπτωση ισοβαθµίας, θα προτιµηθεί έναντι των υπολοίπων το αίτηµα στήριξης µε το χαµηλότερο αιτούµενο προϋπολογισµό.

Στις διαφορές περιλαµβάνονται η προτεραιότητα σε ενταγµένους σε σχήµατα, σε επενδύσεις ΑΠΕ και σε εκµεταλλεύσεις µε άνω των 25.000 ευρώ Τυπική Απόδοση. Επιπλέον το βαµβάκι, το ρύζι και η αµπελοκαλλιέργεια θα θεωρούνται πλέον τοµείς προτεραιότητας (6 µόρια).

Αγορά γης μεταξύ αδελφών και στο 10% των δαπανών

Η αγορά γης θα είναι για πρώτη φορά επιλέξιµη στα Σχέδια Βελτίωσης. Συγκεκριµένα, προβλέπεται πως έως και το 10% των δαπανών που περιλαµβάνει ένας φάκελος θα µπορεί να αφορά την αγορά γης. Σηµειώνεται πως δεν είναι επιλέξιµη η αγορά αγροτεµαχίου από «ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς» όπως λέει το θεσµικό πλαίσιο, κάτι που δεν αποκλείει τις συναλλαγές µεταξύ αδελφών. Συγκεκριµένα για την αγορά γης ισχύουν τα εξής:

 1. Η αγορά πρέπει να αφορά αγροτεµάχιο το οποίο είναι όµορο µε ιδιόκτητο αγροτεµάχιο της εκµετάλλευσης. Μετά την ολοκλήρωσή της το νεοαποκτηθέν αγροτεµάχιο πρέπει να κατέχεται κατά πλήρη κυριότητα. ∆εν είναι επιλέξιµο το τίµηµα κατά το ποσό το οποίο υπερβαίνει την αντικειµενική τιµή της περιοχής ή, εφόσον δεν υφίσταται αντικειµενική τιµή, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εκτίµηση της ∆.Ο.Υ.
 2. ∆εν είναι επιλέξιµη η αγορά αγροτεµαχίου από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς.
 3. ∆εν είναι επιλέξιµη η αγορά αγροτεµαχίου το οποίο έχει µεταβιβαστεί στον πωλητή µετά τις 31 Αυγούστου 2022.
 4. Η δαπάνη για την αγορά γης δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών επιλέξιµων δαπανών.