Νέα τροποποίηση ΚΑΠ με μεγαλύτερο πριμ για νεαρούς κτηνοτρόφους και πρόσθετες δράσεις στην ελιά

Νέα τροποποίηση ΚΑΠ με μεγαλύτερο πριμ για νεαρούς κτηνοτρόφους και πρόσθετες δράσεις στην ελιά

Η αύξηση του πριµ πρώτης εγκατάστασης άνω των 40.000 ευρώ για τους κτηνοτρόφους, ο εξορθολογισµός των eco-schemes σε συνδυασµό µε την υιοθέτηση νέων παρεµβάσεων που µοιάζουν να εστιάζουν στην ελαιοκαλλιέργεια, περιλαµβάνονται στις προτάσεις φορέων και κοµµάτων που θα εξεταστούν ενόψει της δεύτερης τροποποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι προτάσεις αύξησης των διαθέσιµων πόρων της ΚΑΠ για:

  • Στήριξη των παραγωγών ως κίνητρο για να αναλάβουν πρόσθετες δεσµεύσεις για το περιβάλλον και την ικανοποίηση της µεγάλης ζήτησης στις εθελοντικές παρεµβάσεις και των δύο Πυλώνων του ΣΣ ΚΑΠ, όπως τα οικολογικά σχήµατα του Πυλώνα Ι, οι γεωργοπεριβαλλοντικές και επενδυτικές (σχέδια βελτίωσης, νέοι γεωργοί, µεταποίηση) δράσεις του Πυλώνα ΙΙ.
  • Την αύξηση του αριθµού των παρεµβάσεων του ΣΣ ΚΑΠ που αφορούν κυρίως σε συνδεδεµένες ενισχύσεις.
  • Την αύξηση των µοναδιαίων ποσών ενίσχυσης ανά κατηγορία παρεµβάσεων του ΣΣ ΚΑΠ και ειδικά τη βασική, την αναδιανεµητική, τις συνδεδεµένες, το πριµ πρώτης εγκατάστασης για νέους κτηνοτρόφους, την ειδική ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας, κλπ.
  • Τη δηµιουργία νέας αγρονοµικής περιφέρειας στο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης που θα αφορά στην ελαιοκαλλιέργεια, καθώς και ένταξη της µελισσοκοµίας στην άµεσες ενισχύσεις.

Νέες προτάσεις που αφορούν τροποποίηση του ΣΣ ΚΑΠ

Επίσης, έχουν υποβληθεί προτάσεις που θα εξετασθούν στο πλαίσιο της 2ης τροποποίησης του ΣΣ ΚΑΠ που θα υποβληθεί στην Ε.Ε. εντός του έτους.

Ενδεικτικά αφορούν τα εξής:

  • Μείωση του αριθµού ή τροποποίηση των οικολογικών σχηµάτων και επανεξέταση των όρων που εφαρµόζονται.
  • Νέες παρεµβάσεις για τη µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος εντατικών καλλιεργειών, καθώς και νέα οικολογικά σχήµατα για ελαιοκαλλιέργεια και µελισσοκοµία.
  • Αύξηση του πριµ πρώτης εγκατάστασης για νέους κτηνοτρόφους.
  • Τη µείωση των παρεµβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), εφόσον απαιτείται, λόγω µειωµένης ζήτησης.