Νέα μοριοδότηση των Σχεδίων Βελτίωσης, νέοι πίνακες τυπικής απόδοσης

Νέα μοριοδότηση των Σχεδίων Βελτίωσης, νέοι πίνακες τυπικής απόδοσης

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Τα Σχέδια Βελτίωσης εξαρτώνται από τους νέους πίνακες  τυπικής απόδοσης, οι οποίοι θα δώσουν έξτρα μόρια  και εισιτήριο ένταξης  στα Σχέδια Βελτίωσης. Οι νέοι δείκτες Τυπικής Απόδοσης που θα ισχύσουν για το 2023, διαφέρουν αρκετά από τους προηγούµενους που χρησιµοποιήθηκαν την περίοδο 2014-2022 σε όλα τα διαρθρωτικά προγράµµατα. Πρώτον διαχωρίζει τις τυπικές αποδόσεις για την ηπειρωτική χώρα και τα νησιά και δεύτερον αλλάζουν σχεδόν όλοι οι δείκτες.

Ο παραγωγός υπολογίζει την Τυπική του Απόδοση µε βάση τους κωδικούς εκτροφών/καλλιεργειών που έχει δηλώσει στην αίτηση ΟΣ∆Ε του 2022. Σηµειώνεται πως τα κτήµατα που είναι εκτός χάρτη επιλεξιµότητας λόγω δασικών χαρτών δεν υπολογίζονται στην τυπική απόδοση. Επίσης ο δείκτης τυπικής απόδοσης για τις νεαρές φυτείες που δεν έχουν φτάσει στην πλήρη παραγωγική τους ηλικία µετράει στο 50%. Οι δείκτες αυτοί θα χρησιµοποιηθούν και για την προκήρυξη των Νέων Αγροτών 2023 αλλά και για οποιαδήποτε άλλη µελλοντική πρόσκληση στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.

Τυπική Απόδοση και Επιλεξιµότητα

Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο µε βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2022, η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) µεγαλύτερο ή ίσο των:

  1. ∆ώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 ευρώ) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
  2. Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευρώ) για όλα τα νησιά της Χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  3. Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευρώ) για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Τυπική Απόδοση και Προϋπολογισµός Φακέλου

Γενικότερα το ύψος του προϋπολογισµού του φακέλου µπορεί να φτάσει έως τα 150.000 ευρώ στα Σχέδια Βελτίωσης. Μπορεί να φτάσει όµως έως τα 250.000 ευρώ εάν η Τυπική Απόδοση της εκµετάλλευσης είναι ίση τουλάχιστον µε το 25% του ποσού της επένδυσης. 

Σύµφωνα µε τα κριτήρια µοριοδότησης, οι εκµεταλλεύσεις µε τυπική απόδοση έως 16.000 ευρώ θα λάβουν 2,5 βαθµούς, άνω των 16.000 ευρώ και έως 25.000 ευρώ 3,5 βαθµούς και εκµεταλλεύσεις άνω των 25.000 ευρώ τυπικής απόδοσης θα λάβουν 5 βαθµούς. Επιπλέον οι εκµεταλλεύσεις πάνω από 15.000 ευρώ Τυπικής Απόδοσης που το σύνολο των αιτούµενων επενδύσεων δεν ξεπερνούν 4πλάσιο Τ.Α. θα πάρουν 17 βαθµούς. Για τις πιο µικρές µονάδες δεν θα πρέπει να ξεπερνά η επένδυσή τους τα 60.000 ευρώ.

Σε 9 κατηγορίες παραγωγικών κλάδων, χωρίστηκαν τα περιφερειακά κριτήρια προτεραιότητας στα Σχέδια Βελτίωσης. Πρόκειται για το κριτήριο µοριοδότησης µε τίτλο «Περιφερειακές Επιλογές» που δίνει έως και 15 µόρια στον υποψήφιο δικαιούχο. Αναλυτικότερα, η κάθε περιφέρεια έλαβε την εξής λίστα από τις αρµόδιες αρχές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

1) Κηπευτικά, επιτραπέζιο αµπέλι, σταφίδα, µανιτάρια.

2) Αροτραίες καλλιέργειες.

3) Αιγοπροβατοτροφία.

4) Οινοποιήσιµο αµπέλι, ελιά, µαστίχα.

5) ∆έντρα (πλην ελιάς).

6) Λοιπή κτηνοτροφία.

7) Μελισσοκοµία.

8) Ανθοκοµία, αρωµατικά φυτά.

9) Λοιπές καλλιέργειες.

Σε κάθε µία από αυτές τις κατηγορίες, οι περιφερειακές αρχές έβαλαν έναν συντελεστή βαρύτητας, ο οποίος έπρεπε να ισούται µε 100, 95, 80, 75, 60, 55, 40, 35 και 20. Ο κάθε συντελεστής χρησιµοποιήθηκε µόνο µία φορά και ως εκ τούτου κάθε παραγωγικός κλάδος απέκτησε άλλη βαρύτητα. Για παράδειγµα αν µία περιφέρεια έβαλε το «100» στις αροτραίες καλλιέργειες και το «20» στη µελισσοκοµία, τότε ένας βαµβακοπαραγωγός θα πάρει από το περιφερειακό κριτήριο 15 µόρια (1×15) και ένας µελισσοκόµος µόλις 3 µόρια (0,20χ15).

Ευελιξία για τα όµορα αγροτεµάχια

Παράλληλα, υπάρχει η πεποίθηση πως τελικά θα υπάρξει κάποια ευελιξία σχετικά µε το ζήτηµα της επιδότησης αγοράς όµορων αγροτεµαχίων και πιθανό είναι να τεθεί ένα χιλιοµετρικό όριο απόστασης ανάµεσα στις πλευρές των δύο αγροτεµαχίων. 

Στόχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να βγει στη δηµοσιότητα η τελική πρόσκληση στα τέλη του Φεβρουαρίου. Μετά αναµένεται να ακολουθήσει η προδηµοσίευση του προγράµµατος Νέων Αγροτών 2023, η οποία θα γίνει σε κάθε περίπτωση πριν το άνοιγµα των φετινών αιτήσεων ΟΣ∆Ε.

EnglishGreek
info@atwa.gr