Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κοινοτικές χρηματοδοτήσεις

Οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις αποτελούν το κύριο χρηματοδοτικό μέσο στήριξης της βιώσιμης μετάβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, το οποίο εγκρίθηκε πρώτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτει ως προτεραιότητά του την προώθηση του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού.

Ειδικότερα, το νέο Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3,9 δις ευρώ, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή αρχή της «προτεραιότητας στις μικρές επιχειρήσεις», πρόκειται να δεσμεύσει τους πόρους του σε τρεις άξονες:

–          την ψηφιακή και πράσινη αναβάθμισή τους, την ενίσχυση των μεταξύ τους συνεργειών, τη μεγέθυνσή τους, την εισαγωγή καινοτομίας

–          την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους (ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση),

–          την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων (εγγυοδοσία, κεφάλαια συν-επένδυσης, factoring, κ.ά.) με περαιτέρω ενεργοποίηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

           Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα επόμενα χρόνια έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία, σε συνδυασμό με τις προωθούμενες παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση ενός περισσότερο ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.