Μικρές αλλαγές της τελευταίας στιγμής ενδέχεται να υπάρξουν στον πίνακα μοριοδότησης των Νέων Αγροτών

Μικρές αλλαγές της τελευταίας στιγμής ενδέχεται να υπάρξουν στον πίνακα μοριοδότησης των Νέων Αγροτών

Σύμφωνα με το τροποποιημένο ΠΑΑ που εστάλει προς έγκριση στην ΕΕ, στα κριτήρια μοριοδότησης αναμένεται να υπάρξει μέριμνα για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Το πλεονέκτημα αυτό πιθανός να μεταφραστεί είτε σε επιπλέον μοριοδότηση, είτε σε χαμηλότερη «βάση ένταξης» για τους κατοίκους των περιοχών αυτών.

Παράλληλα, πολύ πιθανή είναι η προτεραιότητα σε εκμεταλλεύσεις που θα προχωρήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συμπεριλαμβανομένου ψηφιακού ή άλλου εκσυγχρονισμού τους, ενώ υπάρχει πρόθεση για επέκταση της «μέγιστης διάρκειας υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου» στα πέντε έτη.

Σημειώνεται, ακόμα, πως μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, οι Νέοι Αγρότες θα είναι υποχρεωμένοι να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ως «κατ’ επάγγελμα αγρότες» για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια και να δεσμεύονται για την πραγματοποίηση ενός ελάχιστου κύκλου εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα, από το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξης τους στο μέτρο, θα ελέγχεται αν πραγματοποιούν ετησίως κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3) που θα προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες.

Ο ελάχιστος αποδεκτός τζίρος κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου δεν πρέπει να υπολείπεται του 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο (προκύπτει από την δήλωση ΟΣΔΕ 2021). Από το ημερολογιακό έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων πρέπει να πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών που θα προέρχονται από γεωργικές δραστηριότητες, τουλάχιστον ίσο με το 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου (προκύπτει από την δήλωση ΟΣΔΕ του έτους ολοκλήρωσης).

Περιπτώσεις ανώτερης βίας που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές και περιορίζουν τον κύκλο εργασιών θα εξετάζονται κατά περίπτωση και ενδεχομένως σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ.