Μέχρι τα τέλη Μαΐου τα μισθωτήρια από τους υποψήφιους Νέους Αγρότες

Μέχρι τα τέλη Μαΐου τα μισθωτήρια από τους υποψήφιους Νέους Αγρότες

Μέχρι τις 31 Μαΐου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή των µισθωτηρίων αγροτεµαχίων στην ΑΑ∆Ε, διορία η οποία πιέζει ιδιαίτερα τους υποψήφιους Νέους Αγρότες του 2024. Κι αυτό γιατί ακόµη δεν έχει δηµοσιευθεί ο πίνακας µε τα κριτήρια µοριοδότησης, όπου τα µισθωτήρια θα παίξουν σηµαντικό ρόλο για την εξέλιξη του αιτήµατος.
Μάλιστα, σύµφωνα µε τα όσα είχαν ειπωθεί, θα πριµοδοτούνται µε περισσότερα µόρια τα µισθωτήρια που είναι πολυετή και συγκεκριµένα 8ετίας και πάνω. 

Απόδειξη ιδιοκτησίας  µετά την αίτηση ενίσχυσης:

Σηµειώνεται πάντως πως και η ιδιοκτησία αγροτεµαχίων θα λαµβάνει µόρια. Συγκεκριµένα, η απόδειξη της ιδιοκτησίας µπορούσε να γίνει µέχρι και έναν µήνα µετά την έκδοση των πινάκων αποτελεσµάτων αξιολόγησης της πρόσκλησης. Γι’ αυτόν τον λόγο προσκοµίζονται, µέχρι και ένα µήνα από την έκδοση των ανωτέρω πινάκων, τα συµβόλαια ιδιοκτησίας, συνοδευόµενα από τη µεταγραφή τους τα οποία µπορούν να έχουν εκδοθεί οποτεδήποτε, δηλαδή ακόµα και µετά την υποβολή  του αιτήµατος στήριξης. Τα αιτήµατα στήριξης ξεκινάνε τον ερχόµενο Νοέµβριο.

Αυτό που µοιάζει πάντως βέβαιο για το επερχόµενο πρόγραµµα, είναι πως θα υπάρξουν ειδικές ρήτρες για τη µέγιστη πτώση της βαθµολογίας ανά αίτηση. ∆ηλαδή ένας Νέος Αγρότες που συγκεντρώνει 85 βαθµούς δεν θα µπορεί να πέσει κάτω από τους 70, άσχετα αν η βάση διαµορφώθηκε ακόµη πιο κάτω. Αυτό θα γίνει ώστε να µην «φουσκώνεται» µε διάφορους τρόπους η βαθµολογία από τους συµβούλους.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες δεν γνωρίζουν το µέγεθος της Τυπικής Απόδοσης που απαιτείται για να λάβουν τα περισσότερα µόρια και ως εκ τούτου τις καλλιέργειες που πρέπει να δηλώσουν στο φετινό ΟΣ∆Ε. Στην περασµένη πρόσκληση πάντως, τα περισσότερα µόρια λάµβαναν εκµεταλλεύσεις µε Τυπική Απόδοση άνω των 20.000 ευρώ.