Κομβικά σημεία για την ένταξη στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών 2021.

Κομβικά σημεία για την ένταξη στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών 2021.

Ανοίγουν σε λίγες μέρες οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών (29 Οκτωβρίου σύμφωνα με το προσχέδιο της προκήρυξης) με τους υποψήφιους να βρίσκονται στην τελική ευθεία της  προετοιμασίας και τα επιχειρηματικά τους σχέδια σε ρυθμό πλήρους ανάπτυξης.

Στο θεσμικό πλαίσιο υπάρχουν κρίσιμες ημερομηνίες και διορίες που θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψιν τους οι υποψήφιοι ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία ένταξης ή να κινδυνεύσουν με απένταξη από το πρόγραμμα.

 

Για την ένταξη των δικαιούχων

  • 41 έτη: Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, πριν την αίτηση στήριξης.
  • 18 μήνες: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
  • 36 μήνες: Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή αναλαµβάνουν τη δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισής τους.
  • 3-4 έτη: Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο, µε διάρκεια 3 έτη και µέγιστη τα 4 έτη.
  • 4 έτη: ∆εν µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούµενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • 5 έτη: ∆εν µπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης.

 ∆εσµεύσεις δικαιούχων

  • 9 µήνες: Εντός εννέα µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηµατικού του σχεδίου.
  • 12 µήνες: Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης να υπαχθεί εντός δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
  • 18 µήνες: Εντός δεκαοχτώ (18) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος πρέπει να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».
  • 4 έτη: Οι δεσµεύσεις τηρούνται µετά την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου για 4 έτη.