Επτά δράσεις για τις πράσινες ενισχύσεις στον Εθνικό Φάκελο

Επτά δράσεις για τις πράσινες ενισχύσεις στον Εθνικό Φάκελο

Οι δράσεις του νέου «πρασινίσματος» στην Ελλάδα αναμένεται να δημοσιευθούν επίσημα στα τέλη Νοεμβρίου.

Πέντε δράσεις για αγρότες και δύο για κτηνοτρόφους στην Εθνικό φάκελο για τις πράσινες ενισχύσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και μελέτη των σχεδίων που έχουν καταρτίσει χώρες με παρόμοια με την Ελλάδα αγρονομικά χαρακτηριστικά, οι δράσεις που θέτουν την ισχυρότερη υποψηφιότητα για τον εθνικό φάκελο είναι οι εξής:

 • Αύξηση της ικανότητας απορροής άνθρακα των βοσκοτόπων προωθώντας την εκτεταμένη βόσκηση. Ενδέχεται διαφοροποίηση ενίσχυσης στις περιπτώσεις νησιωτικότητας.
  Πιθανό ποσό ενίσχυσης 5 ευρώ το στρέμμα.
 • Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων για αναχλόαση και εκ περιτροπής βόσκηση, η οποία συμβάλει στην ανάσχεση της διάβρωσης του εδάφους μέσω της αύξησης της φυτοκάλυψης των βοσκοτόπων.
  Πιθανό ποσό ενίσχυσης 10 ευρώ το στρέμμα.
 • Αμειψισπορά με βελτιωτικά είδη: Εναλλαγή τουλάχιστον στο 30-40% της καλλιεργούμενης έκτασης (ποσοστό πάνω από το υποχρεωτικό που ισχύει για τη λήψη της βασικής ενίσχυσης). Ένα ποσοστό της έκτασης θα αντιστοιχεί σε αζωτοδεσμευτικές καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα τα όσπρια. Καθώς η απώλεια κερδών με αυτή την πρακτική από τον αγρότη είναι υψηλότερη στις αρδευόμενες περιοχές σε σύγκριση με τις ξηρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, το ποσό διαφοροποιείται αναλόγως. Μάλιστα, είναι πιθανό διαφορετικές αρδευτικές μέθοδοι να επιδοτούνται με άλλο ποσό.
  Μέγιστο ποσό 12 ευρώ το στρέμμα.
 • Γεωργία διατήρησης, απευθείας σπορά σε αρδευόμενες καλλιέργειες:
  Πρακτική που στοχεύει σε διαβρωμένες περιοχές ή περιοχές που κινδυνεύουν από διάβρωση. Συνίσταται στην εξάλειψη των εργασιών στο έδαφος, έτσι ώστε η καλλιεργήσιμη επιφάνεια του αγροτεμαχίου να καλύπτεται από υπολείμματα φυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθείται η αύξηση της οργανικής ύλης και η δέσμευση άνθρακα μέσω του εδάφους και να μειώνεται η διάβρωσή του.
 • Αγρανάπαυση: Ακαλλιέργητο τουλάχιστον το 5% του αγροτεμαχίου. Καθώς η απώλεια κερδών με αυτή της πρακτική από τον αγρότη είναι υψηλότερη στις αρδευόμενες περιοχές σε σύγκριση με τις ξηρές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, το ποσό διαφοροποιείται αναλόγως.
  Μέγιστο ποσό 12 ευρώ το στρέμμα.
 • Γεωργία Άνθρακα: Πρακτική φυτοκάλυψης στις δενδρώδεις καλλιέργειες. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να διαφοροποιηθεί ανά στρώματα κλίσης. Αυτό καθιστά δυνατή την παρακολούθηση, με διαφοροποιημένο τρόπο, των παραδοσιακών μοντέλων παραγωγής με μεγαλύτερη περιβαλλοντική και τοπική αξία.
  Μέγιστο ποσό 15 ευρώ το στρέμμα.
 • Γεωργία Άνθρακα: Εναπόθεση θρυμματισμένων κλαδεμάτων στο έδαφος στις δενδροκαλλιέργειες.

Ποσό 14 ευρώ/στρέμμα, βάσει μελέτης που ήδη έχει γίνει για το τρέχον ΠΑΑ.