Επιχορήγηση των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Επιχορήγηση των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Στόχος της Δράσης:

Η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας, περιορίζοντας έτσι την απώλεια εισοδημάτων τους. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ.

Σε ποιους απευθύνεται:

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νόμιμα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. Αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

Προϋποθέσεις:

  • Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ.
  • Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020.
  • Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
  • Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Ενίσχυση:

Για κάθε ωφελούμενο θα αποδίδεται άπαξ η μέγιστη επιχορήγηση ως εξής:

  • Επιχορήγηση 2.000 ευρώ με Έσοδα        0 =< 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 20.000 ευρώ
  • Επιχορήγηση 1.500 ευρώ με Έσοδα  20.000 < 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 40.000 ευρώ
  • Επιχορήγηση 1.000 ευρώ με Έσοδα  40.000 < 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 60.000 ευρώ
  • Επιχορήγηση 500 ευρώ με Έσοδα     60.000 < 1/1/2019 – 31/12/2019

Οι ωφελούμενοι που έκαναν έναρξη το 2020 δύναται να αιτηθούν 1.500 ευρώ.

Τι χρηματοδοτείται:

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται: Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

Περίοδος υποβολής:

από 16/6/2020 έως 30/7/2021