Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων (Β’ κύκλος)

Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων (Β’ κύκλος)

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε όλη την Ελλάδα, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νομική της μορφή. Το ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 200.000.000€.

Οι κύριες προϋποθέσεις συμμετοχής για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες :
o Να δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ) πλην των εξαιρούμενων ΚΑΔ που αναφέρονται στο Παράρτημα V της Πρόσκλησης
Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
o Να παρουσιάζουν μείωση κύκλου εργασιών του έτους 2020 της τάξης του 20% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
o Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της επιχείρησης.
o Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα.
o Εφόσον δραστηριοποιούνται στην εμπορία ή τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
o Το συνολικό ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο δεδομένης επιχείρησης) από τη συγκεκριμένη δράση λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει βάσει της Ανακοίνωσης, δεν μπορεί σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 1.800.000 €.
o Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο δύνανται να λάβουν την ενίσχυση για τους τόκους της ίδιας περιόδου.
o Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Περίοδος Υποβολής: από 01/03/2021 έως 07/05/2021