Επενδύσεις έως 500.000 ευρώ σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής

Επενδύσεις έως 500.000 ευρώ σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής

Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους οινοπαραγωγούς να βελτιώσουν την ποιότητα του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες ακμής.

Δικαιούχοι της στήριξης είναι τόσο οινοποιητικές επιχειρήσεις όσο και οργανώσεις οινοπαραγωγών που παράγουν και διαθέτουν στον εμπόρια προϊόντα οίνου.

Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες:

 1. Βελτίωση αμπελοοινικών προϊόντων
  1. Αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού
  2. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών
  3. Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
 2. Ποιοτικός έλεγχος
  1. Κατασκευή / εξοπλισμός εργαστηρίου αναλύσεων οίνων
  2. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών
  3. Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
 3. Εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων
  1. Ανακαίνιση / εκσυγχρονισμός της υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης π.χ.
  2. Αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού
  3. Λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών
  4. Εξοπλισμός για εγκαταστάσεις παρουσίασης και πώλησης (π.χ. τεχνολογικές εγκαταστάσεις, λογισμικό, επεξεργασία δεδομένων, έπιπλα γραφείου)
  5. Δημιουργία/ανάπτυξη/προσαρμογή πλατφορμών εφοδιαστικής αλυσίδας
  6. Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
 4. Επενδύσεις που συνδέονται με την εκμετάλλευση εν γένει
  1. Βελτίωση ακίνητης περιουσίας/ανακατασκευή/επέκταση/κατασκευή κτηρίου
  2. Αγορά ή μίσθωση νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού
  3. Εξοπλισμός για το σύστημα διαχείρησης
  4. Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
  5. Αμοιβές συμβούλων/μελετητών

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό των επενδύσεων ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 350.000 ευρώ ενώ ως ελάχιστος προϋπολογισμός ανά δικαιούχο ορίζεται το ποσό των 10.000 ευρώ, στην περίπτωση των ιδιωτών, ενώ στην περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το ανώτερο ποσό της επένδυσης αυξάνεται στις 500.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά από την 1η Ιουλίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου του 2021.