Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. Αιγαίου

Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Ν. Αιγαίου

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την ενίσχυση υφιστάμενων και υπό σύσταση επιχειρήσεων του Ν. Αιγαίο με συνολική δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 4.000.000€. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης κατανέμεται ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

 • 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών
 • 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις

Εφόσον δεν υπάρξει απορρόφηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού από τη μία κατηγορία, θα υπάρξει αναλογική μεταφορά στην άλλη.

Στόχος της Δράσης:

Η Δράση έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Ποιους αφορά:

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν ενδεικτικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ»:

 • Αγροδιατροφή
 • Τουρισμός της εμπειρίας
 • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Δικαιούχοι:
1. Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών, ανεξάρτητα από την νομική της μορφή

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν παρέλθει πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018
 • Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
 • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
 • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Η κατηγορία αυτή θα χρηματοδοτηθεί με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

2. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νομική της μορφή

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
 • Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα
 • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)
 • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

Η κατηγορία αυτή θα χρηματοδοτηθεί με ελάχιστο όριο Δημόσιας Δαπάνης τις 50.000€.

3. Υπό σύσταση Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την νομική της μορφή

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

 • να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
 • με την σύσταση τους να πληρούν τους όρους του αρ. 22 του Καν. ΕΕ 651/2014 ήτοι
 • Να μην είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο
 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

Η κατηγορία αυτή θα χρηματοδοτηθεί με ελάχιστο όριο συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης τις 25.000€.

Γενικές προϋποθέσεις:
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν (σύμφωνα με τα ανωτέρω) στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
 • να λειτουργήσουν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε.) και ατομικές επιχειρήσεις
 • να περιλαμβάνονται στις Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
 • να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας
 • να μη είναι υπόχρεες ανάκτησης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Κ., με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • να δεσμευτούν ότι το επενδυτικό τους σχέδιο ή μέρος αυτού καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την προκήρυξη

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις
 • οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές
Δαπάνες που επιδοτούνται:

α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος

 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑμεΑ
 • Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας
 • Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Υδατος και επεξεργασίας αποβλήτων
 • Χώροι αποθήκευσης εφόσον αποτελούν τμήμα της επένδυσης
 • Ειδικές διαμορφώσεις χώρων

Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ιδιοκτησίας ή παραχώρησης χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου σε ισχύ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα Κατηγορία δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς δαπάνες μελετών.

β) Αγορά / μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού

 • Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Εξοπλισμός ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια)
 • Εξοπλισμό για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Μηχανήματα, εξαρτήματα αυτών, επιστημονικά όργανα και εργαλεία που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση για την εξυπηρέτηση ερευνητικής δραστηριότητας
 • Μεταφορικά Μέσα για χρήση εντός της επιχείρησης

Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργια και αμεταχείριστα.

Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης για τη χρήση του εξοπλισμού. Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.

γ) Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

 • αυτοματοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών
 • ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων
 • διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα
 • ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce
 • σύνδεση σε e-marketplaces
 • ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (π.χ search engine optimizations, accelerators κτλ)
 • ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης
 • ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET,
 • ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS)
 • διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών
 • λογισμικό Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (Back – up / Data Recovery , script, λογισμικό κρυπτογράφησης, λογισμικό ανίχνευσης και Επεξεργασίας Αστοχιών
 • κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing
 • λοιπές λειτουργίες της επιχείρησης

Το κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού είναι επιλέξιμο. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού.

δ) Προμήθεια μεταφορικού μέσου / επαγγελματικού οχήματος

Αφορά στην προμήθεια ενός (1) μικρού επαγγελματικού οχήματος με επιχορηγούμενο κόστος έως 15.000€, αναγκαίου για τη λειτουργία της επιχείρησης, που συμβάλλει σαφώς στο στόχο της, σύμφωνα με το υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών

ε) Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού επιχείρησης

Διευκρινίζεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες ολοσχερούς (100%) απόσβεσης παγίων στοιχείων τα οποία δύνανται να αποσβένονται πλήρως εντός του έτους στο οποίο αποκτήθηκαν (αξία αγοράς ανά τεμάχιο κάτω των 1.500€ χωρίς ΦΠΑ).

Οι δαπάνες απόσβεσης παγίων στοιχείων θεωρούνται επιλέξιμες όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα πάγια στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της πράξης
β) δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για την αγορά τους δημόσιες επιχορηγήσεις, κοινοτικές ή εθνικές
γ) υπολογίζονται με τους κατάλληλους λογιστικούς κανόνες και αποτυπώνονται στο λογιστικό σύστημα που τηρεί ο δικαιούχος
δ) το ποσό της δαπάνης συνοδεύεται από τιμολόγια ή έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας
ε) οι δαπάνες απόσβεσης αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης της πράξης και ειδικότερα τη χρονική περίοδο που τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της πράξης.

στ) Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

 • Στο μισθολογικό κόστος της ΝΘΕ συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εργοδοτικές εισφορές. Το κόστος αυτό δε μπορεί να ξεπεράσει τις 15.000 € ανά ΕΜΕ και η διάρκεια συμπλήρωσης της μιας ΕΜΕ μπορεί να εκτείνεται από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών μέχρι και τη μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων όπως ορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση.
 • Η συμπλήρωση της μιας ΕΜΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν ή περισσότερους εργαζομένους.
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού που αφορά σε κλάσμα ΕΜΕ, δύναται να επιδοτηθεί.
 • Ο νεοπροσλαμβανόμενος εργαζόμενος πρέπει να είναι άνεργος, εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης.
 • Η δαπάνη της ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.
 • Η πρόσληψη πρέπει να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της οικείας επιχείρησης, σε σχέση με τον μέσο όρο του έτους που προηγήθηκε της ένταξης στη Δράση.
 • Ειδικότερα, οι ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) του επιχορηγούμενου διαστήματος πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλ. να προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης του έτους 2021. Οι υφιστάμενες ΕΜΕ (ΕΜΕ 2021) δεν δύναται να μειωθούν κατά το επιχορηγούμενο διάστημα.
 • Η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει την δέσμευση να διατηρήσει την νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.
 • Κατά την περίοδο υλοποίησης, η επιχείρηση αναλαμβάνει την δέσμευση να διατηρήσει την νέα/νέες θέση/θέσεις εργασίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την κάλυψη της βαθμολογίας, που έχει λάβει σύμφωνα με το κριτήριο «Β.1 Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
  υπολογιζόμενης σε ετήσιες μονάδες πλήρους απασχόλησης μισθωτής εργασίας (Ε.Μ.Ε)

ζ) Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου

Επιδότηση των δαπανών των ασφαλιστικών εισφορών των εταίρων των υπό σύσταση ή των πολύ μικρών επιχειρήσεων, αποκλειστικά και μόνο για την περίοδο επιλεξιμότητας του επιχειρηματικού σχεδίου. Η δαπάνη προηγούμενων οφειλών στον ασφαλιστικό φορέα δεν μπορεί να καλυφθεί από τη Δράση.

η) Εκπαίδευση προσωπικού / εταίρου

Εκπαίδευση / κατάρτιση προσωπικού (υφιστάμενου και νέου) καθώς και των εταίρων σε θέματα σημαντικά για τη λειτουργία της επιχείρησης από πιστοποιημένους φορείς εκπαίδευσης / κατάρτισης και να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά ώρα εκπαίδευσης είναι 20€.

θ) Δαπάνες προβολής – προώθησης – δικτύωσης

Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν την προβολή της επιχείρησης και των προϊόντων/υπηρεσιών της καθώς και τη δικτύωσή της. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση. Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων (εταίροι/μέτοχοι ή υπάλληλοι της επιχείρησης) είναι επιλέξιμα έως του ποσού των 3.000 € ανά έκθεση

Δαπάνες προβολής προϊόντων / υπηρεσιών

 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή σε ειδικά έντυπα ή ειδικές ιστοσελίδες . Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (π.χ. αγορά χρόνου σε ραδιοτηλεοπτικά/τηλεοπτικά μέσα)
 • Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα μέσα
 • Εκδηλώσεις μικρής διάρκειας (έως και 3 ημέρες) που πραγματοποιούνται σε καταστήματα του
 • Δημιουργία-κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) Ή αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου και προσαρμογή για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, μέχρι του ποσού των 1.500€
 • Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας

ι) Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης

Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν δαπάνες για:

 • τη σύνταξη της αίτησης χρηματοδότησης
 • παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της επένδυσης

Το κόστος παροχής υπηρεσιών σύνταξης, παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμο για το μέχρι του ποσού των 3.000€.

κ) Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης

Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης, καθώς και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά στον επαγγελματικό χώρο.

Επισημαίνεται ότι το κόστος σύνδεσης με παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας, κτλ., δεν είναι επιλέξιμο.

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για μίσθωση επαγγελματικών χώρων ιδιοκτησίας συγγενικών προσώπων έως 2ου βαθμού και απαγορεύεται ρητά η υπενοικίαση του επαγγελματικού χώρου, που επιχορηγείται στα πλαίσια της παρούσας Δράσης, σε τρίτους.

λ) Προμήθεια αναλώσιμων και α’ υλών

Οι επενδυτικές δαπάνες αφορούν τις δαπάνες της επιχείρησης, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών, α΄ υλών καθώς και ενδιάμεσων προϊόντων σχετιζόμενα με την παραγωγική διαδικασία.

μ) Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης και πιστοποίησης πρωτότυπο προϊόντος / υπηρεσίας

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες για το σχεδιασμό και ανάπτυξη και υλοποίηση του πρωτοτύπου νέων προϊόντων/υπηρεσιών προς δειγματισμό και επίδειξη καθώς και η απόκτηση των απαραίτητων πιστοποιήσεων:

 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Δαπάνες απόκτησης επικύρωσης και προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντος/υπηρεσίας
 • Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες πιστοποίησης και δοκιμών προϊόντων/υπηρεσιών
 • Κόστος υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων για την ανάπτυξη πρωτοτύπου

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως λογισμικό ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα κλπ, είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση,
β) πρέπει να είναι αποσβεστέα,
γ) πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή,
δ) πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου.