Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας​

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας​

Η δράση «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας» αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η δράση πρακτικά αφορά στην δημιουργία περιβαλλοντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κάλυψη σημαντικών εθνικών κενών της παραγωγικής αλυσίδας.

Με την εφαρμογή της δράσης θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου δια μέσου της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «περιβάλλον» ο οποίος αφενός αποτελεί έναν από τους 9 εθνικούς στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑΝΕΚ, αλλά παράλληλα συμβάλλει στην δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στους 9 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας.

Ποιους αφορά:

Η δράση «Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας» θα αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση το επενδυτικό σχέδιο να εμπίπτει ενδεικτικά στους ακόλουθους κωδικούς ΚΑΔ κατά NACE 2008: 36, 37, 38, 39 καθώς και οι κλάδοι 20.59.59.01, 20.59.59.02.

Προϋπολογισμός:

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 15.000.000€ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 30 εκατ. €.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 250.000 – 2.500.000€.

Ύψος επιδότησης:

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης: Γ’ τρίμηνο 2017.

Διάρκεια υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων: 36 μήνες.