Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Η δράση «Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» αφορά στην ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών (ΣΣ) που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (Αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά-κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός) σε όλες τις Περιφέρειες.

Ποιους αφορά:

1. Μέλη του ΣΣ είναι:

· ΜΜΕ της ημεδαπής και της αλλοδαπής με ΚΑΔ μεταποίησης, εμπορίας και υπηρεσιών, μη αποκλειομένων των μεγάλων επιχειρήσεων

· φορείς υποστήριξης καινοτομίας (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα)

· φορείς υποστήριξης επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα κ.ά)

· Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα,

· άλλοι οικονομικοί παράγοντες, εφόσον τεκμηριώνεται η προστιθέμενη αξία της συμμετοχής τους στο ΣΣ.

2. Απαιτείται η δημιουργία από τα μέλη του ΣΣ διακριτής νομικής οντότητας που θα αναλάβει τη διαχείριση του Συνεργατικού Σχηματισμού και θα λειτουργεί ως «Φορέας Κινητοποίησης» (ΦΚ).

3. Ο ΦΚ είναι ΜΜΕ οποιασδήποτε νομικής μορφής, στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο της οποίας δυνητικά μπορούν να συμμετέχουν όλα τα νομικά πρόσωπα-μέλη του ΣΣ.

4. Όλοι οι εταίροι/μέτοχοι του ΣΣ είναι μεταξύ τους ανεξάρτητοι, συμμετέχουν στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο ισόποσα, με ποσοστό μικρότερο ίσο του 20%.

5. Οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΣ συνδέονται μεταξύ τους μέσω συνεργασιών στο πλαίσιο αλυσίδων αξίας (σχέση πελάτη- προμηθευτή) /και κοινών δραστηριοτήτων.

6. Δεν είναι απαραίτητη η γεωγραφική συγκέντρωση των επιχειρήσεων του ΣΣ.

7. Συμμετέχουν κατ’ ελάχιστο 5 ΜΜΕ ως μέλη. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

· συμμετέχουν στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο του ΣΣ

· συνδέονται με άλλα μέλη του ΣΣ με συμβάσεις υπεργολαβίας κάθετα κατά μήκος της αλυσίδας αξίας

Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι έργα, τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις για:

Α) i. τη δημιουργία και την ανάπτυξη του ΦΚ του ΣΣ, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)

· η δημιουργία ή βελτίωση της υποδομής του ΦΚ (κτιριακών, εξοπλισμού, ΤΠΕ, κ.α.)

· η χρηματοδότηση ενεργειών (εκπόνηση μελετών, διοργάνωση ημερίδων και ενεργειών επιμόρφωσης, συμμετοχή σε εκθέσεις, υλοποίηση ιστοσελίδας ΦΚ και υλοποίηση λοιπών ενεργειών προώθησης του ΣΣ, κ.α.) με σκοπό:

  • την οριοθέτηση του ΣΣ, την κατανόηση και διαχείριση του εξωτερικού περιβάλλοντος του ΣΣ – πελατών, προμηθευτών, τη στοχοθέτηση, τη διαχείριση διαδικασιών και αξιολόγηση της δράσης του ΣΣ
  • την αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο ΣΣ
  • τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του ΣΣ
  • τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του ΣΣ
  • την εδραίωση κοινής καινοτομικής και επιχειρηματικής κουλτούρας μεταξύ των μελών του ΣΣ
  • τη διαμόρφωση μόνιμων πεδίων αλληλεπίδρασης (τυπικών και άτυπων συνεργασιών) την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ των μελών του ΣΣ και με διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό την ανάπτυξη νέων αγορών κ.α.
  • την ενίσχυση της εξωστρέφειας του ΣΣ.

Β) την ανάπτυξη των ΜΜΕ του ΣΣ, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)

· η δημιουργία κοινών υποδομών- κτιριακών και εξοπλισμού παραγωγής, τυποποίησης, ΕΤΑΚ, logistics, θερμοκοιτίδας από το ΦΚ κ.α.

· η ανάπτυξη και λειτουργία κοινών υπηρεσιών όπως προμηθειών, marketing, πωλήσεων, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΦΚ κ.α.

· η ενίσχυση δράσεων ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη του ΣΣ από το ΦΚ (δράσεις κατάρτισης, κ.α.).

· η ενίσχυση δράσεων διεύρυνσης των αγορών και της εξωστρέφειας των μελών του ΣΣ από το ΦΚ (συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.α.).

· η από κοινού ανάπτυξη νέων κοινών ή συμπληρωματικών προϊόντων, μεθόδων επεξεργασίας, καινοτομικών ή μη, κατά μήκος της αλυσίδας αξίας στο πλαίσιο συνεργατικών έργων μεταξύ των μελών του ΣΣ ή μελών του ΣΣ και του ΦΚ.

Προϋπολογισμός:

Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 22,5 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

· Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ.

· Ο συνολικός π/υ ενός σχεδίου δράσης δεν μπορεί να υπολείπεται των 100.000 ευρώ και να υπερβαίνει τα 2.500.000 ευρώ.

· Η δράση «Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ.

· Στους ΣΣ εγκρίνεται «εν δυνάμει» επιχορηγούμενος π/υ ίσος με το τριπλάσιο του εγκεκριμένου π/υ των «συνεργατικών έργων», όπως αυτά ορίζονται ανωτέρω, του υποβληθέντος αρχικά σχεδίου δράσης. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικά επιχορηγούμενος π/υ, συμπεριλαμβανομένου του «εν δυνάμει» π/υ εν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο επιλέξιμο π/υ (2.500.000 ευρώ) για τα επενδυτικά σχέδια της δράσης. Οι εν λόγω ΣΣ θα κληθούν να υποβάλλουν νέες δράσεις σε προκαθορισμένα διαστήματα για την αξιοποίηση του «εν δυνάμει» εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Ύψος επιδότησης:

Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης: Γ’ τρίμηνο 2017.