Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Στόχος της δράσης:

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.000.000€

Δικαιούχοι:

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά.

Προϋποθέσεις:

 • Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.
 • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Να έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους.
 • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000€.
 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους
 • του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων

Υποβολές Αιτήσεων: από 16/6/2021 έως 31/8/2021

 

EnglishGreek
info@atwa.gr