Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά

Στόχος της δράσης:

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.000.000€

Δικαιούχοι:

Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στο Δήμο Πειραιά.

Προϋποθέσεις:

 • Να δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά.
 • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Να έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους.
 • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
 • Το άθροισμα των εξόδων που προκύπτουν από τις κάτωθι κατηγορίες να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 3.000€.
 • των αγορών εμπορευμάτων χρήσης
 • των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης
 • του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών
 • του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους
 • του συνόλου των διαφόρων λειτουργικών εξόδων

Υποβολές Αιτήσεων: από 16/6/2021 έως 31/8/2021