Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000€ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-03-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 65.000.000ευρώ. Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις με τόπο εγκατάστασης στην ΠΕ Ξάνθης λαμβάνουν αυξημένη κατά 20% ενίσχυση λόγω της έντασης της πανδημίας στην περιοχή.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν επιπλέον 2.000 επιχειρήσεις, από τις συνολικά 3.000 των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε αρχικά, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την 1η Νοεμβρίου ώστε αυτή τη φορά να εγκριθεί, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν επίσης δεσμευθεί.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες:
  • έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019
  • δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
  • ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα της προκήρυξης.

Περίοδος υποβολής:

από 4/11/2020 έως 1/11/2021

Τι χρηματοδοτείται:

Το ύψος της επιχορήγησης ανά επιχείρηση προκύπτει από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση στις 19/03/2019 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ και θα προκύπτει ως εξής:

Αριθμός εργαζομένων (σε ΕΜΕ) επιχείρησης στις 19/03/2020 και Ύψος επιχορήγησης:

 1. Από μηδέν έως και έναν εργαζόμενο   –   2.000€
 2. Από 2 έως και 5 εργαζόμενους           –   3.500€
 3. Από 6 έως και 15 εργαζόμενους         –   6.500€
 4. Από 16 έως και 20 εργαζόμενους       – 10.000€
 5. Από 21 έως και 49 εργαζόμενους       – 15.000€

EnglishGreek
info@atwa.gr